Prejsť na obsah

APVV-17-0561

2minút, 2sekúnd

Anotácia:
Kybernetický priestor ponúka v súčasnosti nové možnosti, ale je zároveň aj zdrojom nových hrozieb,a
to tak pre jednotlivca ako aj pre spoločnosť. Projekt je zameraný na interdisciplinárne skúmanie fenoménu kybernetického priestoru a bezpečnosti realizovania aktivít v tomto priestore. Cieľom projektu je identifikácia primeranej miery uspokojenia ochrany základných práv a slobôd v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to pri riadení a riešení bezpečnostných incidentov v rámci proaktívnych a reaktívnych činností jednotiek CSIRT a jej následné sprostredkovanie týmto jednotkám vo forme odporúčaní a metodických postupov. Súčasne sa projekt zameriava na výskumnú činnosť podporujúcu proaktívne a reaktívne činnosti jednotiek CSIRT. Nakoľko technologický rozvoj a hrozby z neho vyplývajúce sú rýchlejšie ako reakcia na ne zo strany práva, nezastupiteľnú úlohu v rámci vypracovaných odporúčaní a metodických postupov zohrávajú aj etické štandardy správania. Prostriedkom pre dosiahnutie sledovaného cieľa – rešpektovania ľudských práv a slobôd v oblasti kybernetickej bezpečnosti je vytvorenie „ľudsko-právneho a etického rámca“ („human rights and ethical framework“) riadenia a riešenia kybernetických bezpečnostných rizík pre jednotky CSIRT a vytvorenie „ľudsko-právneho a etického rámca“ pre výskumnú činnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Annotation:
Nowadays cyberspace offers new opportunities, but it is also a source of new threats whether for one person or the society. This project focuses on interdisciplinary study of the cyberspace phenomenon and the security of practicing activities in it. Objective of the project is to identify sufficient level of satisfying basic human rights protection and liberties in the field of cybersecurity in security incident handling in proactive and reactive activities of CSIRT units subsequent exchange into recommendations and methodical guidance documents. At the same time, the project engages in research into activities supporting proactive and reactive CSIRT activities. As the technological progress and its resulting threats are faster than policy makers reactions, ethical behaviour practices play irreplaceable role in developed recommendations and methodical guidance documents. Project’s objective – respecting human rights and liberties in cybersecurity – can be achieved through creating human rights and ethical framework of security incident handling for CSIRT units, and human rights and ethical framework for cybersecurity research.


Študuj na UPJŠ