Prejsť na obsah

Prehľad riešených projektov_APVV

5minút, 29sekúnd

APVV-21-0336  nové
Názov projektu: Analýza súdnych rozhodnutí metódami umelej inteligencie 
Tittle in English: Analysis of Judicial Decisions using Artificial Intelligence
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2022
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.06. 2026
Zodpovedný riešiteľ / Principal investigator: Dobrovičová Gabriela, prof. JUDr., CSc.

APVV-20-0076  
Názov projektu: Odpady a stavby – modelovanie efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov
Tittle in English: Waste and Buildings – Modeling Efficiency of Alternative Opportunities for Public Authorities Cooperation
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2021
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.06. 2024
Riešiteľ za UPŠ v Košiciach / Investigator: Jakab Radomír,  doc. JUDr., PhD.

APVV-20-0576  
Názov projektu: Zelené ambície pre udržateľný rozvoj (Európska zelená dohoda v kontexte medzinárodného a vnútroštátneho práva)
Tittle in English: Green ambitions for the sustainable development (European green deal in the context of the International and Municipal law)                                            Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.08. 2021
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.06. 2024
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Klučka Ján, prof. JUDr., CSc.

APVV-19-0124 
Názov projektu: Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny)
Tittle in English: Tax Law and New Phenomena in the Economy (Digital Services, Sharing Economy, Virtual Currencies)
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2020
Koniec riešenia projektu/Project end: 31.12. 2023
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Štrkolec Miroslav,  doc. JUDr., PhD.

APVV-19-0419 
Názov projektu:100 rokov Trianonskej zmluvy
Tittle in English:  100 years of Treaty of Trianon
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2020
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.06. 2024
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Štenpien Erik, doc. JUDr., PhD.

APVV-19-0424 
Názov projektu: Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútrokorporátne premeny, digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie
Tittle in English: Innovative corporation: intra-corporate trasformations, digital challenges and the rise of artificial intelligence
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2020
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.06. 2024
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator:  Husár Ján, prof. JUDr., CSc.

APVV-18-0421 
Názov projektu: Európska prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva
Tittle in English: The European Public Prosecutor´s  Office in Connections of the Constitutional Order of the Slovak Republic as Strengthening of the European Integration through Law
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2019
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.06. 2023
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Jánošíková Martina,  doc. JUDr., PhD.

APVV-17-0561  
Názov projektu: Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti
Tittle in English: Human Rights and Ethical Aspects of Cyber Security
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.08. 2018
Koniec riešenia projektu/Project end: 31.07. 2022
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Dobrovičová Gabriela, doc. JUDr., CSc.

APVV-16-0362
Názov projektu: Privatizácia trestného práva – hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty
Tittle in English: The privatization of criminal law – substantive, procedural, and organizational – technical criminological aspects
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2017
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.06. 2021
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Romža Sergej, doc. JUDr., PhD.
Anotácia/Annotation

APVV-16-0002
Názov projektu: Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca
Tittle in English: Mental Helath in the Workplace and Employee Health Assessment
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2017
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.06. 2021
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Dolobáč Marcel,  doc. JUDr., PhD.
Anotácia/Annotation

APVV-16-0160
Názov projektu: Daňové únikya vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia)
Tittle in English: Tax evasion and tax avoidance (motivation factors, formation and elimination)
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2017
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.06. 2020
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Babčák Vladimír, prof. JUDr., CSc.
Anotácia/Annotation

APVV-14-0598
Názov projektu: Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty
Title in English: Electronisation of business with emphasis on the legal and technical aspects
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2015
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.06. 2019
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Hučková Regina, doc. JUDr., CSc.
Anotácia/Annotation

APVV-0814-12
Názov projektu: Záväznosť a aplikovateľnosť Charty základných práv Európskej únie pre členský štát a v členskom štáte s osobitným zreteľom na súdnu moc v Slovenskej republike
Title in English: Binding nature and Applicability of the Charter of the Fundamental Rights of the European union in a Member State with regard to the Judicial Power in the Slovak republic
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.10. 2013
Koniec riešenia projektu/Project end: 31.12. 2016
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Mazák Ján, prof. JUDr., PhD.
Anotácia/Annotation

APVV-0809-12
Názov projektu: Modernizácia práva obchodných spoločností ako súčasť rekodifikácie súkromného práva
Title in English: Modernization of Company Law within the Recodification of Private Law
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.10. 2013
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.09. 2017
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Husár Ján, prof. JUDr., CSc.
Anotácia/Annotation

APVV-0823-11
Názov projektu: Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné medzinárodné právo
Title in English: Regionalism and its contribution to universal public international law
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2012
Koniec riešenia projektu/Project end: 31.12. 2015
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Klučka Ján, prof. JUDr., CSc.
Anotácia/Annotation

APVV-0263-10
Názov projektu: Efektívnosť právnych inštitútov a ekonomicko-finančných nástrojov v období krízových javov a situácií v podnikaní
Title in English: The Efectivity of legal institutes and financial measures in the period of crisis in the undertaking
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.05. 2011
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.04. 2014
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Suchoža Jozef, prof. JUDr., DrSc.
Anotácia/Annotation


Študuj na UPJŠ