Prejsť na obsah

APVV-16-0002

2minút, 13sekúnd

Anotácia:

Problematika udržateľnosti zdravotnej spôsobilosti na výkon práce je vzhľadom na nezastaviteľný proces starnutia pracovnej sily nanajvýš aktuálnou témou. Projekt sa zaoberá vybranými aspektmi BOZP, ktorá má veľmi blízko k otázke zdravotnej (ne)spôsobilosti zamestnanca, pretože jej hlavným cieľom je práve ochrana zamestnanca pred nepriaznivými vplyvmi a snaha udržať ho disponovaného na výkon dohodnutej práce. Riešiteľa spomedzi rizikových faktorov práce selektujú rozvíjajúce sa psychosociálne faktory a identifikujú ich vplyvy na duševné zdravie zamestnancov kvôli stúpajúcej tendencii nárastu duševných porúch. V nadväzujúcej rovine procesu zisťovania a posudzovania zdravotnej (ne)spôsobilosti zamestnanca sa riešitelia venujú súvisiacim hmotnoprávnym a procesnoprávnym otázkam v komplexnom pohľade od všeobecnej korelácie informácii o zdravotnom stave v. práva na súkromie; cez príčiny zdravotnej nespôsobilosti (pracovný úraz, choroba z povolania, všeobecné ochorenie); zodpovednosť zamestnávateľa; až po vydávanie, náležitosti a pracovnoprávne dôsledky lekárskych posudkov. So zreteľom na zvolené oblasti skúmania, má projekt interdisciplinárny charakter. Nosnou sférou skúmania je oblasť pracovného, občianskeho práva a práva sociálneho zabezpečenia s prepájaním poznatkov sociálnej a behaviorálnej medicíny.

Annotation:

In the view of unstoppable process of aging workforce is sustainability of health capacity to perform the work up – to – date subject. Project deals with the selected aspects of OHS which is very close to the issue of health (dis)ability of employee. The cardinal purpose is to protect employee against the adverse effects and an effort to sustain employee disposed to perform agreed work. Participants of the project select emerging psychosocial factors among the risk factors and identify their impacts on the mental health of employees because of the increasing number of mental diseases. In the following process of finding and assesing of health capacity/health disability of employee the project participants deal with the substantive and procedural issues in complex view, from the general correlation of health state information v. right to the privacy; through reasons of health disability (occupational accident, occupational disease, common disease); accountability of employer; the issuing, terms and labour – law consequences of a medical opinion. In regard to selected fields of research the project has an interdisciplinary character. Dominant sphere of research is field of the labour law, civil law, social security law with using the konowledge of social and behavioural medicine.

 


Študuj na UPJŠ