Prejsť na obsah

APVV-16-0160

2minút, 3sekúnd

Anotácia:

Existencia daňových únikov ako aj vyhýbanie sa daňovým povinnostiam je permanentným problémom vyskytujúcim sa v dnešných moderných hospodárstvach. Hľadanie perspektívnych riešení smerujúcich k eliminácii ich vzniku (tak v normatívnej ako aj mimo-právnej sfére) považujeme za jedno z východísk vedúce k ekonomicko-sociálnemu rozvoju spoločnosti. Výskumný zámer navrhovaného projektu bude smerovať do oblastí týkajúcich sa nadnárodných opatrení (konkrétne právne faktory medzinárodných daňových únikov s dopadom na právne a ekonomické prostredie v SR), vnútroštátnych opatrení (konkrétne právne faktory v oblasti daňových únikov) a v rámci uvedeného vymedzenia bude realizovaný interdisciplinárny výskum (právne faktory, ekonomické faktory, psychologické faktory). V tomto kontexte sa predkladatelia návrhu projektu zamerajú predovšetkým na inštitút dane z príjmu právnických osôb s cieľom poskytnúť interdisciplinárny pohľad na problematiku daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam, a to v zmysle identifikácie konkrétnych faktorov podmieňujúcich rozhodovanie daňových subjektov, ktoré ich vedú k porušovaniu noriem daňového práva a ich dopadov v jednotlivých oblastiach ekonomiky a sociálnych vzťahov.

Annotation:

The existence of tax evasion and avoidance is a permanent problem occurring in modern economies. Finding of a prospective solutions leading to their elimination (in the legislative as well as the non-legal sphere) is considered as one of the key elements leading to economic and social development of society. Attention of the researchers within the proposed project will be directed at areas related to transnational measures (in particular legal factors enabling international tax evasion with an impact on the legal and economic environment in the Slovak Republic), national measures (in particular legal factors of tax evasion) and, within the above mentioned, an interdisciplinary research (including examination of legal factors, economic factors, psychological factors) will be carried out. In this context, the researchers will focus especially on the corporate income tax to provide an interdisciplinary view on the issue of tax evasion and avoidance in terms of identifying specific factors behind the decisions of taxpayers leading to the violation of norms of tax law and their impact in different areas of the economy and social relations.


Študuj na UPJŠ