Prejsť na obsah

APVV-14-0598

1minút, 49sekúnd

Anotácia:

Problematika elektronizácie podnikania je v súčasnosti nanajvýš aktuálnou témou, keďže podiel internetu pri realizovaní obchodných aktivít a vzťahov ma nesporne vzostupnú tendenciu. Projekt sa zaoberá vybranými aspektmi elektronizácie podnikania, pričom riešitelia siahli pri selekcii na tie „najpálčivejšie“, medzi ktoré nepochybne patrí uzavieranie zmlúv prostredníctvom internetu, ochrana spotrebiteľov pri uzavieraní zmlúv na internete, ochrana súkromia a osobných údajov, online riešenie sporov, pracovno-právne a daňovo-právne aspekty problematiky a špecifická problematika e-governmentu. So zreteľom na zvolené oblasti skúmania, má projekt výrazne interdisciplinárny charakter. Zvolená problematika zasahuje do viacerých sfér vedeckého bádania. Nosnou sférou skúmania bude oblasť práva súkromného i verejného. Originalitu a inovatívnosť projektu podčiarkuje prepojenosť na výskum v oblasti informačných technológií, keďže významná pozornosť bude venovaná technickým aspektom elektronického podnikania, ktoré vo významnej miere ovplyvňujú prvú uvedenú rovinu, t.j. právnu. Obe časti projektu sú navzájom previazané a vo svojej podstate neoddeliteľné.

Annotation:

Problematic of business electronisation is currenly very pressing issue as the internet share in the realization of business activities and relationships has certainly upward trend. The project deals with the selected aspects of the business electronisation. The researchers chose the most significant problems, which undoubtedly include the contract conclusion via the Internet, consumers protection when concluding contracts on the Internet, the protection of privacy and personel data, online dispute resolution, labor-related and tax-related aspects of the researched problematic and specific area of the e-government. Selected issues overlap several areas of scientific research. The focal area of investigation will be the area of public and private law. The originality and innovation of the project is underlined by the interrelationship with the research in the field of information technologies, as much attention will be devoted to the technical aspects of the business electronisation due to its extensive influence on the first level, i.e. the legal level. Both parts of the project are mutually interconnected and in their essence indelible.


Študuj na UPJŠ