Prejsť na obsah

APVV-0814-12

2minút, 14sekúnd

Anotácia:

Charta základných práv EÚ získala prostredníctvom odkazu v Zmluve o Európskej únii právnu silu primárneho práva. Rozšírila tak počet systémov, ktoré na úrovni Európskej únie zabezpečujú ochranu základných práv. Ako vyplýva z judikatúry, jednotlivé systémy náležite nerozlišujú ani všeobecné súdy a ani ústavné súdnictvo, pričom opomínajú najmä skutočnosť, že Charta sa na členský štát uplatňuje len vtedy, keď vykonáva právo Únie. Základným cieľom projektu je preto vymedziť záväznosť a aplikovateľnosť Charty v právnom prostredí SR s osobitným ohľadom na výkon súdnej moci.

Ciele projektu:

Základný – vymedzenie záväznosti a aplikovateľnosti Charty v právnom prostredí členského štátu EÚ so zretľom na právny poriadok SR. Sekundárny – dosiahnutie takého výkladu a používania Charty, ktorý bude zodpovedať zámerom, pre ktoré sa Charta stala záväzným právnym predpisom aj pre členské štáty EÚ. Terciárny – dosiahnutie takého stavu výkladu a používania Charty, ktorý vylúči prípadnú zodpovednosť štátu za porušovanie práva Únie, ktoré sa postihuje v konaní pred SD.

Annotation:

The Charter of fundamental rights of the EU has become a legally binding instrument through the mediation of the Treaty on EU. It has extented the number of the systems regulating the protection of fundamental rights at the level of the EU. It is clear from the case law of the Slovak courts that neither ordinary court nor constitutional judiciary are not able to differentiate amongst particular systems of that protection and thus they usually disregard the basic rule according to which the Charter is to be applied to a Member State only when it is implementing Union law. The primary aim of the project therefore is a proper definition of binding nature and applicability of the Charter in legal environment of the Slovak republic with exact regard to performance of judicial power.

Project objectives:

  1. proper demarcation of binding nature and applicab. of the Charter (Ch) in legal environment of a Member State (MS) with specific respect to the legal order in the SR.
  2. such an interpretation and applic. of the Ch which would coincide with the expectat. with which the Ch has become a legally binding instrument also for the MS.
  3. their interpr. and applic. of the Ch should be in full conformity with limits because only such interpr. can exclude responsib. of a MS for breaching the EU law.

 


Študuj na UPJŠ