Prejsť na obsah

APVV-0809-12

3minút, 9sekúnd

Anotácia:

Projekt reaguje na päť zásadných vplyvov na právo obchodných spoločností:

  1. súťaž právnych poriadkov,
  2. modernizáciu právnej úpravy v rámci jednotlivých štátov EÚ a USA, reformy na úrovni EÚ,
  3. vplyv doktríny na tvorbu práva a jeho aplikáciu (vrátane návratu kontinentálnych konceptov práva obchodných spoločností),
  4. nárast významu otvorených pojmov, generálnych klauzúl a princípov/štandardov na úkor klasických noriem a s tým spojená požiadavka na multikriteriálne rozhodovanie (pohyblivý systém) a posilnenie zmluvnej slobody a na
  5. nedostatky slovenskej aplikačnej praxe a právnej úpravy.

Riešiteľský tím pozostávajúci z predstaviteľov slovenskej, českej a nemeckej právnej vedy navrhuje podujať sa na rozsiahly komparatívny výskum, ktorý by postupne zmapoval identifikované vývojové tendencie práva obchodných spoločností (doktríny a aplikačnej parxe) a ponúkol impulzy pre modernizáciu právnej úpravy na Slovensku. Vedúci riešiteľského tímu je pritom zároveň presdsedom pracovnej skupiny poverenej vypracovaním návrhu nového zákona o obchodných spoločnostiach a družstvách a navrhovaný tím sa sčasti prelína s uvedenou pracovnou skupinou.

Jedným z účelov projektu je aj zapojenie sa slovenskej vedy práva obchodných spoločností do celoeurópskeho diskurzu o pripravovanej modernizácii práva obchodných spoločností (Akčný plán 2012).

Ciele projektu:

Základným cieľom projektu je vytvorenie modelu modernizácie práva obchodných spoločností, ktorý by mohol byť použitý na prípravu reformy práva obchodných spoločností aj v prípade, ak by rekodifikácia občianskeho práva nebola uskutočnená v krátkom horizonte. Cieľom projektu je ponúknuť výkladové modely, ale aj vytvoriť pomerne otvorené a flexibilné pravidlá spôsobilé judikatórneho dotvárania a riešenie otázok súčasnej doktríny práva obchodných spoločností.

Annotation:

The proposed research reflects five fundamental influences on company law:

  1. Regulatory competition,
  2. Modernization of company law in various EU member states, and in the USA and on EU level,
  3. The influence of legal doctrine upon the creation of law and its application (including the revival of continental concepts of company law),
  4. Rising importance of open terms/textures, general clauses and principles/standards compared to classical norms and the imperative towards a multi-criteria decision making (floating system) and strengthening of the role of private autonomy and on
  5. Shortcomings of the Slovak legal regulation and its application.

The proposed research team consisting of representatives of Slovak, Czech and German legal science suggests performing a comparative research that would in successive steps cover the identified recent tendencies in the development of company law (its doctrine and practice) and offer impetus for the modernization of company law in Slovakia. The principal researcher is also the head of the working group appoinetd to elaborate the draft of the Act on Corporations and the proposed research team is, to a certain part, consisting of members of the working group.

One of the aims of the proposed research is the involvement of Slovak legal science into the EU-wide discourse on the proposed modernization of company law (Action plan 2012).

Project objectives:

The basic objective of the proposed research is the creation of a model of company law modernization which could be used even in case that the complex recodification of Slovak private law shall be postponed. The aim is also to offer interpretation models and to present flexible norms/principles capable of judicatory adjustments and refinements, and to present refelections of the issues dealt with by the contemporary company law doctrine.

 

 


Študuj na UPJŠ