Prejsť na obsah

APVV-0823-11

1minút, 36sekúnd

Anotácia:
V rámci projektu preskúma riešiteľský kolektív históriu, súčasnosť a perspektívy postavenia regionalánych systémov medzinárodného práva verejného, s ohľadom na jeho fragmentáciu. Preskúmané budú tendencie týchto regionálnych systémov k inštitucionalizácii a vplyv takto vzniknutých inštitúcií na ďalší rozvoj a implementáciu medzinárodného práva verejného. pozornosť bude venovaná aj kompetenčným, jurisdikčným a normatívnym konfliktom medzi jednotlivými regionálnymi systémami práva ako aj ich vzťah ku všeobecnému právu verejnému.
Ciele projektu:
Cieľom projektu je identifikovať súčasné postavenie regionalizmu a jeho význam pre medzinárodné právo verejné v oblasti tvorby pravidiel, ako aj ich realizácie. Zároveň je cieľom identifikovať horizontálnu a vertikálnu interakciu medzi regionálnymi systémami medzinárodného práva verejného ako aj interakciu vo vzťahu medzi týmito a všeobecným medzinárodným právom.

Annotation:
The research team will focus on the history, the presence and perspectives of the role of regional systems of public international law, considering its fragmentation. The tendencies of these regional system to institutionalisation, and the influence these institutions have on the development and application of public international law.Attention will be paid also to competence, jurisdictional and normative collisions between regional systems as well as to their relation to the universal public international law.
Project objectives:
The objective of the project is to identify the contemporary role of regionalism and its significance for the international public law in the field of law making and application. Furthermore, the research is aimed at the identification of a horizontal and vertical interaction between multiple regional public international law systems and the interactions between these and the universal publilc international law.
 

 


Študuj na UPJŠ