Prejsť na obsah

APVV-0263-10

2minút, 21sekúnd

Anotácia:
Predložený projekt je zameraný na riešenie krízových javov v podnikaní v dvoch dimenziách. Prvou úrovňou skúmania je kríza v dodržiavaní záväzkov. Druhá dimenzia predstavuje krízové javy v živote obchodnej spoločnosti. Obe sú z pohľadu riešiteľov vzájomne previazané a navzájom podmienené. Riešiteľský kolektíív v predkladanom projekte skúma možnosti a spôsoby riešenia krízových javov a to formou prevencie, teda prostredníctvom hlbšieho prepojenia vedy a praxe a aplikácie poznatkov výskumu vo vzdelávacom procese i v aplikačnej praxi. Multidisciplinárnosť problematiky je zvolená zámerne, keďže riešiteľský kolektív považuje za nevyhnutné riešiť nielen právnu rovinu, ale aj ekonomicko-finančné aspekty. Riešiteľský kolektív svojim zložením dáva predpoklady pre obsiahnutie celej stránky problému.
Ciele projektu:
Ústredným cieľom tohto projektu je hlbšie prepojenie vedeckého bádania a praktického aplikovania problematiky. Predmet skúmania je z hľadiska teórie i z hľadiska praxe mimoriadne závažnou otázkou, a častokrát dochádza k nesprávnemu aplikovaniu jednotlivých inštitútov a ustanovení zákona. Prioritným cieľom projektu je prostredníctvom pedagogického procesu a zároveň prepojenia s praxou prispieť k správnemu aplikovaniu príslušných ustanovení zákona a jednotlivých inštitútov záväzkového práva.

Annotation:
Submitted project is aimed to solve the crisis features in the enterprising in two dimensions. The first level of the research is the crisis in the context with the maintenance of commitments. The second dimension represents the crisis in the life of commercial company. According to the opinion of solutionists, the both crises are in interaction. Collective of solutionists examines the possibilities and ways of solving the crisis features by the form of prevention, thought a stronger connection between the science and practise and application of knowledge in education and in practical application. Multidisciplinary of the isuue is chosen purposely as the research team consider necessary to solve not only the legal field, but also economic and financial aspects. The collective by its composition gives the assumptions for including the whole problematic.
Project objectives:
The main purpose of this project is to connect academic research and practice in this problematic. The selected object is very important task, not only in a theoretical view, but also in practice. Institutes of contract law and also legal acts are not used rightfully very often. Because of that the project will contribute and explain how to use the institutes of obligation law rightfully. This purpose will be fulfilled by pedagogical way, according with respective practice knowledge.


Študuj na UPJŠ