Prejsť na obsah

APVV-16-0362

3minút, 12sekúnd

Anotácia:

Trestné právo je odvetvím verejného práva. Skutočnosť, že trestné právo je odvetvím verejného práva
predznamenáva, že vzťahy medzi jednotlivými subjektmi vystupujúcimi v jeho normatívnych základoch sa riadia
princípom subordinácie, kde nadradeným subjektom je spravidla orgán verejnej moci. Legislatívne a aplikačnoprávne
problémy ostatných rokov však poukazujú na skutočnosť, že dodržiavanie princípu zákonnosti nie je v
praktickej rovine trestného práva vždy na štátoprávne akceptovateľnej úrovni. Zákonodarca pri výkone svojej
činnosti často opomína potrebu dodržiavania hodnotových (axiologických) požiadaviek trestného práva.
Proporcionalitu viacerých trestnoprávnych noriem musel z pohľadu ich ústavnej konformity posudzovať až
Ústavný súd Slovenskej republiky, v aplikačnej rovine naopak badať nedostatočnú úpravu niektorých
procesných práv jednotlivých ,,subordinovaných“ subjektov trestného konania. V neposlednom rade je potrebné
reflektovať na nedostatočnú úroveň tzv. mimoprávnych záruk zákonnosti, ktoré predstavujú organizačnotechnický
predpoklad k naplneniu účelu trestného práva v novodobom demokratickom právnom štáte.
Riešiteľský kolektív sa domnieva, že niektoré z legislatívnych a aplikačných problémov trestného práva 21.
storočia je možné eliminovať ,,súkromnými intervenciami“ do niektorých jeho inštitútov. Z uvedených dôvodov sa
riešiteľský kolektív plánuje komplexným spôsobom zaoberať privatizáciou trestného práva z pohľadu
hmotnoprávneho, procesnoprávneho, kriminologického a organizačno- technického. Rešpektovaním princípu
zákonnosti ako imanentného princípu právneho štátu je nevyhnutné skúmať legislatívne a aplikačné aspekty
privatizácie trestného práva nielen v medziach zákonných, ale tiež v medziach ústavných a nadnárodných
limitov možnosti privatizácie trestného práva v podmienkach súčasnej Slovenskej republiky.

Annotation:

Criminal law is a branch of public law. The fact that criminal law is a branch of public law heralds the
relationships between entities, acting in its legislative basis for governing the principle of subordination, where
the superior body is usually a public authority. Applicational, legislative and legal problems of recent years,
however, point to the fact that compliance with the principle of legality is not in practical terms the criminal law is
always on the constitutional acceptable level. The legislature in the exercise of their activities often ignores the
need for respect of value (axiological) the requirements of criminal law. The proportionality of a number of
criminal laws have in terms of their constitutional conformity assessed to the Constitutional Court of the Slovak
Republic, at application level, on the contrary, there are inconsistencies modify some of the procedural rights of
the individual ,,or subordinate „subjects of criminal proceedings. Finally, it is necessary to reflect the lack of socalled
level of extra-legal guarantees of legality that represent organizational-technical prerequisite for fulfilling
the purpose of the criminal law in modern democratic rule of law. Research team believes that some of the
legislative and criminal law application problems of the 21st century can be eliminated by ,,private intervention “
VV 2016 Základný výskum
APVV-16-0362
Akronym: PTPHPKOTA 08.06.2017 09:13 Strana/Page: 2
in some of its institutes. For these reasons, the research team is planning a comprehensive way to deal with the
privatization of criminal law in terms of substantive, procedural, organizational-technical and criminological
aspects. Respecting the principle of legality as immanent rule of law is necessary to examine the legislative
aspects of the privatization and the application of criminal law, not only within the legal but also within the
constitutional limits and possibilities of transnational privatization of criminal law in the current Slovak Republic.


Študuj na UPJŠ