Prejsť na obsah

VVGS-2016-306

2minút, 51sekúnd

Anotácia:

I keď z globálneho hľadiska nepatrí ekonomická kriminalita medzi kvantitatívne najrozšírenejšie formy kriminality, jej

kvalitatívny progres je v najširšej rovine spôsobený vývojom spoločenských vzťahov 21. storočia (dopady svetovej

hospodárskej krízy, liberalizácia trhového hospodárstva, nízka vymožiteľnosť práva). Uvedená skutočnosť je

deklarovaná konštantným znižovaním objasnenosti predmetného druhu kriminality. Alarmujúco, ba až znepokojujúco

vyznieva taktiež nepriaznivý pomer škôd spôsobených páchaním ekonomickej kriminality ku škodám pochádzajúcim z

inej trestnej činnosti. Aktuálnosť predkladaného vedeckého projektu vyplýva aj z Programových vyhlásení vlády

Slovenskej republiky na roky 2006-2010 a 2012-2016. Z uvedených dôvodov je podstatou podávaného projektu

komplexná vedecká príprava spracovania žiadosti o nový projekt APVV, ktorý chcú riešitelia predkladaného projektu za

súčasného zapojenia ďalších odborníkov pochádzajúcich z akademického prostredia, ako aj z aplikačnej praxe podať na

výzvu Agentúry na podporu výskumu a vývoja zverejnenú v akademickom roku 2017/2018 (ďalej len ,,pripravovaný

APVV projekt“ v príslušnom gramatickom tvare). Ústrednou matériou pilotného projektu cielene orientovaného

výskumu (ďalej len ,,pilotný projekt“ v príslušnom gramatickom tvare) je základné skúmanie spoločensky

nepriaznivého fenoménu -ekonomickej kriminality a jej juristických, kriminalistických a kriminologických aspektov.

Riešiteľský kolektív sa v rámci tohto pilotného projektu plánuje zamerať na hľadanie príčin, podmienok, nástrojov

prevencie a predchádzania, ako aj iných aspektov ekonomickej kriminality v podmienkach Slovenskej republiky.

Riešiteľský kolektív sa v rámci pilotného projektu plánuje zamerať aj na hľadanie vhodných spoluriešiteľov a iných

spolupracovníkov pre pripravovaný APVV projekt.

Annotation:

Although globally the economic crime is not quantified the most prevalent form of crime, the qualitative progress is the

widest plane due to the development of social relations of the 21st century (effects of the global economic crisis,

liberalization of the market economy, poor law enforcement). This fact is declared by constant reduction of the number

of resolved cases of this type of crime. Alarmingly and even it sounds disturbingly well as unfavorable economic

damage caused by committing economic crime to damage resulting from other crimes. The timeliness of the scientific

project also follows from the Manifesto of the Government of the Slovak Republic for 2006-2010 and 2012-2016. For

these reasons, the ratio of this pilot project is complex scientific preparation for application for a new project APVV,

while the involvement of other professionals coming from academia, as well as practical application lodged at the

invitation of the Agency to support research and development, published in the academic year 2017/2018 (hereinafter ,,

prepared APVV project “ in the respective grammatical form). The central matter of a pilot project goal-oriented

research (the ,, pilot project „in the respective grammatical form) is under scrutiny unsociable-economic phenomenon of

crime and its juristic, forensic and criminological aspects. Research team in this pilot project plans to focus on finding

the causes, conditions, prevention tools, as well as other aspects of economic crime in the Slovak Republic. Our

research team plans as well to focus on finding suitable co-workers and other colleagues for the upcoming APVV

project.


Študuj na UPJŠ