Prejsť na obsah

Prehľad riešených projektov VVGS

7minút, 1sekúnd

VVGS-2023-3068 Nové
Názov projektu: Aplikácia modernej technológie pre evolúciu vzdelávacej stratégie práva prostredníctvom akademicky už overenej e-metódy Spaced-Repetition (IPEL)
Title in English: Applying modern technology for evolution of the educational strategy of law through the academically validated Spaced-Repetition e-method
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.03.2024
Koniec riešenia projektu/Project end: 28.02.2025
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator:  Mgr. Ing. Matej Biroš

VVGS-2023-2709 Nové
Názov projektu: Globálna daň a jej dopad na slovenské daňové právo (VUaVPP35)
Title in English: Global minimum tax and its impact on Slovak tax law
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.01.2024
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.06.2025
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator:  Mgr. Bc. Filip Baláži

VVGS-2023-2616 
Názov projektu: Inovácia praktickej profesijnej prípravy triednych učiteľov implementáciou programu zážitkovej pedagogiky Street law (PCOV)
Title in English: Innovation of the professional training of classroom teachers through the implementation of the Street law
experiential pedagogy program
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07.2023
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.06.2024
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator:  JUDr. Daniela Lamačková, PhD.

VVGS-2023-2673 
Názov projektu:Digitálne repetitórium predmetu Správne právo I a Správne právo II podľa nového študijného plánu (IPEL)
Title in English: Digital repetitorium of the course Administrative Law I and Administrative Law II according to the new study
plan
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07.2023
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.06.2024
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator:  JUDr. Lukáš Jančát, PhD.

VVGS-2022-2093 
Názov projektu:  Nauč ma! Krátky sprievodca národnými a svetovými dejinami štátu a práva (IPEL)
Title in English: Teach me! A short guide to the national and world history of the state and law
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.03.2022
Koniec riešenia projektu/Project end: 28.02.2023
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator:  JUDr. Dominika Kováčová

VVGS-2021-1869 
Názov projektu:  Softvérom asistovaná výučba daňového práva prostredníctvom flashcards za použitia metódy spaced repetition  (IPEL)
Title in English: Software assisted education of tax law by flashcards based on the method of space repetition
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2021
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.06. 2022
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator:  JUDr. Jozef Sábo, PhD.

VVGS-2020-1649 
Názov projektu: Sprievodca štúdiom medzinárodného práva verejného pre študentov práva (IPEL)
Title in English: Study Guide of Public International Law for Law Students
Začiatok riešenia projektu/Project start: 02.11. 2020
Koniec riešenia projektu/Project end: 31.10. 2021
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator:  Mgr. Lucia Bakošová, PhD.

VVGS-2020-1645 
Názov projektu: Ako správne pracovať s prameňmi práva Európskej únie  (IPEL)
Title in English: How to work correctly with the sources of European Union Law
Začiatok riešenia projektu/Project start: 02.11. 2020
Koniec riešenia projektu/Project end: 31.10. 2021
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator:  JUDr. Bc. Dominika Becková, PhD.

VVGS-2020-1462 
Názov projektu: Pracovnoprávne vzťahy v čase krízového stavu (multimediálny kurz)  (IPEL)
Title in English: Labour relations in times of the state crisis (a multimedia course)
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2020
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.06. 2021
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator:  JUDr. Jana Žuľová, PhD.

VVGS-2020-1502 
Názov projektu: Základy zdaňovania (ekonomicko-právny pohľad)  (IPEL)
Title in English: Basics of taxation ( economic and legal perspective)
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2020
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.06.2021
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Ing. Karolína Červená, PhD.

VVGS-2019-1390 
Názov projektu: Právnický podcast  (IPEL)
Title in English: Legal podcast
Začiatok riešenia projektu/Project start: 15.01. 2020
Koniec riešenia projektu/Project end: 14.01. 2021
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.

VVGS-2019-1310 
Názov projektu: Zbierka rozhodnutí z medzinárodného práva  (IPEL)
Title in English: International Law Casebook )
Začiatok riešenia projektu/Project start: 04.11. 2019
Koniec riešenia projektu/Project end: 31.10. 2020
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Mgr. Ľubica Gregová Širicová, PhD.

VVGS-2019-1068
Názov projektu: Blockchain technológia ako činiteľ ovplyvňujúci súčasnú podobu práva

Title in English: Blockchain technology as a factor influencing the current form of law
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07.2019
Koniec riešenia projektu/Project end: 31.12. 2020
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Mgr. Ladislav Hrabčák

VVGS-2018-947
Názov projektu: Majetková základňa kapitálových obchodných spoločností v kontexte nových právnych úprav a trendov (PCOV)
Title in English: Company assets of capital companies in the light of new measures and trends  (PCOV)
Začiatok riešenia projektu/Project start: 08.11. 2018
Koniec riešenia projektu/Project end: 07.11. 2019
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, PhD.

VVGS-2018-945
Názov projektu: Návrh metodického postupu mimovládnych organizácií v prípade katastrofy v podmienkach Slovenskej republiky (PCOV)
Title in English: Proposal of the methodological quidelines for non-governmental organizations in case of disaster in condition of the Slovak republic (PCOV)
Začiatok riešenia projektu/Project start: 08.11. 2018
Koniec riešenia projektu/Project end: 07.11. 2019
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.

VVGS-2017-658
Názov projektu: Modernizačné tendencie a inovatívne výzvy v oblasti financovania obchodných spoločností (PCOV)
Title in English: Modern tendencies and inovative challenges in Corporate finance (PCOV)
Začiatok riešenia projektu/Project start: 02.11. 2017
Koniec riešenia projektu/Project end: 31.10. 2018
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL
Anotácia/Annotation

VVGS-2017-452
Názov projektu: Ľudskoprávne a etické aspekty informačnej spoločnosti
Title in English: Human rights related aspects and ethical aspects of the information security
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2017
Koniec riešenia projektu/Project end: 30.06. 2018
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
Anotácia/Annotation

VVGS-2016-326
Názov projektu: Postavenie spotrebiteľa v novom civilnom procese (PCOV)
Title in English: The consumer’s position in the new civil procedure (PCOV)
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.03. 2017
Koniec riešenia projektu/Project end: 28.02. 2018
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: JUDr. Vladimír Filičko, PhD.
Anotácia/Annotation

VVGS-2016-311
Názov projektu: Účinky nariadenia o ochrane osobných údajov na pracovisku (PCOV)
Title in English: Effects of The Regulation of Protection of Personal Data in the workplace (PCOV)
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.03. 2017
Koniec riešenia projektu/Project end: 28.02. 2018
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
Anotácia/Annotation

VVGS-2016-306
Názov projektu: Ekonomická kriminalita-juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty (PCOV)
Title in English: Economic crime-juristic, forensic and criminological aspects (PCOV)
Začiatok riešenia projektu/Project start: 02.11. 2016
Koniec riešenia projektu/Project end: 31.10. 2017
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.
Anotácia/Annotation

VVGS-2016-272
Názov projektu: Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti – právne, historické a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe
Title in English: The enforceability of law in context of development of society – legal, historical and political basis problems of application practice
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2016
Koniec riešenia projektu/Project end: 31.12. 2017
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: JUDr. Ľuboš Dobrovič
Anotácia/Annotation

VVGS-2016-284
Názov projektu: Iniciatívy EÚ pri predchádzaní daňovým únikom a ich implementácia do vnútroštátneho právneho poriadku
Title in English: EU initiatives to prevent tax evasions and their implementation into national law
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2016
Koniec riešenia projektu/Project end: 31.12. 2017
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: JUDr. Adrián Popovič
Anotácia/Annotation

VVGS-2013-120
Názov projektu: Zmluvná sloboda a jej limitácie vo svetle modernizácie práva obchodných spoločností
Title in English: Contractual freedom and its limitation in the light of the modernization of Company law
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2013
Koniec riešenia projektu/Project end: 31.12. 2014
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Mgr. Žofia Šuleková
Anotácia/Annotation

VVGS-2013-108
Názov projektu: Formy a predchádzanie daňovým únikom pri medzinárodnom zdaňovaní
Title in English:
Začiatok riešenia projektu/Project start: 01.07. 2013
Koniec riešenia projektu/Project end: 31.12. 2014
Zodpovedný riešiteľ/Principal Investigator: Mgr. Jozef Sábo
Anotácia/Annotation


Študuj na UPJŠ