Prejsť na obsah

VVGS-2016-326

5minút, 48sekúnd

Anotácia:

Systém ochrany spotrebiteľa vychádza z myšlienky, podľa ktorej sa spotrebiteľ v porovnaní so svojim zmluvným partnerom nachádza v znevýhodnenom postavení pokiaľ ide o jeho (i) vyjednávaciu silu, (ii) o úroveň informovanosti, o (iii) asymetrickosť jeho obligačnej pozície, (iiii) znevýhodnenie pri domáhaní sa jeho práv cestou súdnych orgánov a pod., pričom v oblasti tzv. spotrebiteľského právaâ ho táto situácia vedie k pristúpeniu na podmienky pripravené vopred predajcom alebo dodávateľom bez toho, aby mohol efektívne vplývať na ich obsah. Postavenie spotrebiteľa v oblasti hmotného práva je dnes už značne posilnené, a to najmä vďaka vplyvu práva Európskej únie. Niečím novým, a v európskom právnom priestore nie bežným, je osobitné posilnenie postavenia spotrebiteľa taktiež v civilnom práve procesnom. Rok 2016 priniesol v slovenskom civilnom procese mnoho významných zmien. Medzi tie najdôležitejšie možno zaradiť nadobudnutie účinnosti troch kódexov, ktoré priniesli zásadné zmeny v konaní pred súdmi v civilných veciach (z hľadiska ochrany spotrebiteľa je významným zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok). Jednou z novôt, ktoré do nášho právneho poriadku implementujú nové procesné kódexy je práve osobitná úprava spotrebiteľských sporov, ktorá popri štandardnom prísne kontradiktórnom konaní, vytvára konanie nové – osobitné, pri ktorom dochádza k značnému zásahu do základných princípov celého civilného sporového procesu. Aboslútnou legislatívnou novinkou je zavedenie tzv. upomínacieho konania v zmysle zákona č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní, ktoré sa v priamom smere dotkne postavenia spotrebiteľa, pričom aktuálnosť výskumu spočíva v preskúmaní konkrétnych dopadov uvedenej zmeny na status spotrebiteľa. Pozíciu spotrebiteľa ovplyvňuje v uvedených súvislostiach tiež zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Popri už platnej a účinnej úprave spotrebiteľských sporov nemožno opomenúť ani zaoberanie sa otázkou rekodifikácie spotrebiteľského práva, ku ktorej má dôjsť v zmysle rozhodnutia Predsedníctva Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (rekodifikačná komisia sa uzniesla na potrebe prijatia spotrebiteľského kódexu). Aktuálnosť predkladaného vedeckého projektu vyplýva práve z potreby špecifickej a cielenej právnej analýzy novej právnej úpravy spotrebiteľských sporov, jej vplyvov na všeobecný civilný proces a jeho základné princípy, ako i na otázky vysporiadania sa právnej praxe s novými procesnými inštitútmi. V neposlednom rade je potrebné skúmať koexistenciu inštitútov na ochranu spotrebiteľa v práve hmotnom a procesnom, čo je odôvodnené tým, že princíp ochrany spotrebiteľa a princíp legitímneho ingerovania súdu v sporovom konaní v prospech slabšej strany – spotrebiteľa nevyhnutne obmedzuje princíp rovnosti platný tak v občianskom hmotnom i procesnom práve. Možno povedať, že v oblasti ochrany spotrebiteľa prestáva princíp rovnosti princípom dominantným, čo má značný vplyv na otázku právnej istoty. Zhodnotenie pozitív a negatív tohto trendu nielen v podmienkach Slovenskej republiky, ale aj v podmienkach celej EÚ sa javí ako bazálne vedecké minimum predmetnej témy. Okrem právnej analýzy bude cieľom podávaného projektu, cestou koncentrovaného výskumu a prostredníctvom právnej analýzy zameranej hlavne na implementáciu a aplikáciu právnej úpravy spotrebiteľských sporov aj vytvorenie základu potrebného pre dôslednú, komplexnú a systematickú prípravu projektu financovaného z externých zdrojov (APVV, VEGA).

Annotation:

Consumer protection system based on the idea according to which the consumer compared to its contractual partner is in a weak position in terms of its (i) bargaining power, (ii) the level of awareness of (iii) asymmetry of bond positions (iiii) disadvantage to assert their rights through judicial authorities, etc., „consumer Law“ leads to the consumer agreeing to terms drawn up in advance a seller or supplier without being able to effectively influence their content. The consumer’s position in substantive law is now significantly reinforced, mainly due to the impact of European Union law. Something new, and in the European legal space is not normal, the special consumer empowerment also in civil procedure law. Among the most important may be included in the entry into force of three codes that have brought about fundamental changes in the proceedings before courts in civil matters. One of the new, which in our legal system to implement new procedural codes is precisely the special treatment of consumer disputes, which in addition to the standard strictly adversarial procedure creates a new procedure – specific, which gives rise to significant changes to the underlying principle of all civil adversarial process. Legislative of the absolute novelty is the introduction of so-called formal notice procedure under the Act no. 307/2016 the dunning procedure that is in a straight line touches the position of the consumer, and timeliness of the research is based on an examination of the concrete impact of changes in the status of the consumer. Position affects consumers in these circumstances also Act. 335/2014 Consumer arbitration. Besides the already valid and effective treatment of consumer disputes can not be neglected even considering the issue of „codification of consumer law“, which was to happen in terms of the Bureau decision of the Commission for the recodification of Private. The timeliness of the scientific project derives from the need for specific and targeted legal analysis of the new legislation for consumer disputes its implications for the general civil process and its basic principles, as well as questions of legal practice of dealing with new procedural institutes. Finally, it is necessary to consider the coexistence of institutes of consumer protection law, substantive and procedural, which is justified by the principle of consumer protection and the principle of legitimate ingerovania court in litigation in favor of the weaker party – the consumer inevitably restricts the principle of equality applicable in both civil tangible and procedural rights. It can be said that consumer protection ceases dominant principle of equality principle, which has a significant bearing on the question of legal certainty. Evaluate pros and cons of this trend not only in the Slovak Republic, but also in terms of the whole EU appears to be the minimum baseline scientific topic in question. In addition to the legal analysis, the objective of the project submittal way through concentrated research and legal analysis focused mainly on the implementation and application of legislation of consumer disputes and create the necessary basis for consistent, comprehensive and systematic preparation of a project financed from external sources (VEGA, VEGA). 


Študuj na UPJŠ