Prejsť na obsah

VVGS-2016-284

1minút, 47sekúnd

Anotácia:

Slovenská republika (SR) je od svojho vstupu do Európskej únie (EÚ) ovplyvňovaná smerovaním jej politiky.

Koordinácia daňových politík jednotlivých členských štátov EÚ predstavuje závažnú právnu, ekonomickú, ako aj

politickú otázku, ktorou sa musia vlády jednotlivých štátov zaoberať v záujme zachovania ekonomického progresu a

hospodárskej stability. S rozširujúcim sa ekonomickým potenciálom EÚ a jej členských štátov, rozvojom vnútorného

trhu EÚ, postupujúcou globalizáciou svetovej ekonomiky a medzinárodného obchodu naberajú na dôležitosti otázky

súvisiace s daňovými únikmi, ktorými je nevyhnutné sa okamžite zaoberať. Daňové úniky sa stali natoľko

sofistikovanými, že ich eliminácia jednotlivými štátmi je len veľmi málo efektívna. EÚ sa z týchto dôvodov oveľa

vážnejšie zaoberá bojom s daňovými únikmi. Predkladaný projekt sa preto bude zaoberať analýzou jednotlivých

iniciatív inštitúcií EÚ, ktoré majú vplyv na predchádzanie daňovým únikom a ich dopadom na vnútroštátny právny

rámec.

Annotation:

Slovak republic is from its accession to the European Union influenced by direction of its policy. Coordination of tax

policies of particular European Union member states presents a serious legal, economic as well as politic issue that has

to be dealt by governments in order to preserve economic progress and stability. Together with broader economic

potential of the European Union and its member states, development of single market of the European Union and

consistent globalization of a world economy and an international trade, tax evasions became highly sophisticated in the

last years and an effort of particular member states focused on their elimination is not fully effective anymore.

Abovementioned issues force the European Union to seriously deal with tax frauds combat. The prepared project will

therefore deal with the analyze of particular initiatives of institutions of the European Union which have influence on

tax evasions prevention and national legal order in itself.


Študuj na UPJŠ