Prejsť na obsah

VVGS-2016-272

1minút, 38sekúnd

Anotácia:

Projekt upriamuje pozornosť na interdisciplinárne aktuálnu problematiku vymožiteľnosti práva, ktorá nielen v aplikačnej praxi vytvára spoločensky akútne, no vedou riešiteľné problémy. Projekt bude skúmať atribúty vymožiteľnosti práva nielen z čiastkových, či už právnych, politologických a historických pohľadov, ale rozhodujúcou bude kolektívna interdisciplinárna vedecká spolupráca hľadajúca odpovede na otázky a problémy spoločenskej, vedeckej a aplikačnej praxe. Riešenie projektu bude zamerané na problematiku rímskeho, stredovekého, novovekého a občianskeho práva. Prierezový výskum akcentuje potrebu skúmania historických súvislostí dôležitých pre právny vývoj súčasných inštitútov vymožiteľnosti práva. Prepojenie poznatkov získaných z viacerých vedných odborov bude slúžiť ako základ právnych a politologických predpokladov pre správne zabezpečenie vymožiteľnosti práva a ich vplyv na historické korene a súčasné vývojové tendencie jej normatívneho zachytenia.

Annotation:

The project set attention on interdisciplinary actual isuue of enforceability of law, which not only in application practice creates socially acute, but by science solvable issues. The project will examine attributes of enforceability of law, not only from partial, whether legal, political and historical perspectives, but crucial will be interdisciplinary collective, scientific cooperation seeking for answers to questions and issues of social, scientific and application practice. Research will focus on the issue of Roman, medieval, modern and cicil law. Transversal research accents the need to examine the historical context of important legal developments for existing institutes of enforceability of law. Linking knowledge gained from various fields of science will serve as the basis of political and legal preconditions for ensuring the proper enforceability of law and its impact on the historical roots and current development trends of normative capture.


Študuj na UPJŠ