Prejsť na obsah

VVGS 2013-120

0minút, 54sekúnd

Anotácia:
Riešiteľka sa v predkladanom projekte zameriava na posúdenie efektívneho presadzovania zmluvnej slobody v medziach práva obchodných spoločností v nadväznosti na novodobé a modernizačné tendencie uskutočňované v rámci Európskeho priestoru. Objektom záujmu je vplyv Európskeho sekundárneho práva a právnych poriadkov členských štátov na slovenskú právnu úpravu práva obchodných spoločností. Predmetom projektu je zároveň identifikácia limitov a hraníc autonómie vôle za účelom zabezpečenia právnej istoty a stability vnútorného trhu.

Annotation:
The aim of the proposed project is to identify the effective enforcement of contractual freedom in company law within the context of present modernizing tendecies within European area. The main object of interest is the influence of European secondary law and the legislation of Member States of the European Union on Slovak Company Law. Furthermore the project deals with the identification of limitations of freedom of contract in order to ensure legal certainty and stability of internal market.

 

 

 


Študuj na UPJŠ