Prejsť na obsah

VVGS-2017-452

1minút, 20sekúnd

Anotácia:
Využívanie informačných technológií a s nimi spätá informačná bezpečnosť predstavuje vysoko aktuálnu tému nielen u laickej, ale aj odbornej verejnosti. Z národného, ale aj medzinárodného hľadiska je interdisciplinárny prístup k riešeniu tejto problematiky viac než žiadúci. Z tohto dôvodu je projekt založený na etablovanom interdisciplinárnom výskumnom tíme a je cielene orientovaný na vytvorenie predpokladov pre akceptáciu tohto tímu nielen v prostredí krajín V4, ale tiež v širšom európskom prostredí. Riešiteľský tím sa v rámci riešenia projektu hodlá vysporiadať so zásadnými otázkami súvisiacimi s informačnými technológiami a informačnou bezpečnosťou najmä z pohľadu zachovávania základných ľudských práv a slobôd a ďalších právnych a etických noriem.

Annotation:
The using of information technologies and related information security represents a highly topical theme not only for the lay but also for the professionals. From a national as well as an international perspective, the interdisciplinary approach to addressing this issue is more than desirable. For this reason, the project is based on an established interdisciplinary research  team and is geared towards creating assumptions for accepting this team not only in the V4 countries but also in the wider European environment. The project team intends to address crucial issues related to information technologies and information security, in particular in terms of legal and ethical standards and fundamental human rights and freedoms.

 


Študuj na UPJŠ