Prejsť na obsah

VEGA č. 1/0375/15

1minút, 50sekúnd

Anotácia:

Strata na daňových prijímoch štátu dosahuje v súčasnosti enormné rozmery. Je možné identifikovať viacero faktorov, ktoré túto stratu spôsobujú, najvýraznejší vplyv na jej existencii nesú predovšetkým daňové úniky, a to tak legálne, ako aj tie nelegálne. Predpokladaný projekt sa preto bude zaoberať analýzou dôvodov existencie a skúmaním možností predchádzania daňových únikov na legislatívnej úrovni. Nakoľko popísaný problém dosahuje podľa názoru členov riešiteľského kolektívu kritické rozmery, vyžaduje si jeho riešenie neodkladný, ale najmä komplexný prístup. Projekt preto navrhuje pri riešení skúmaného problému ako nevyhnutnosť koordináciu pôsobenia inštitútov nielen (i keď najmä) daňového práva, ale aj iných právnych odvetví, a to práva obchodného, ako regulátora prostredia, v ktorom k obchádzaniu a porušovaniu daňových noriem dochádza, ale i práva trestného, ktoré pôsobí ako nástroj represie a zároveň prevencie, a to hrozbou sankcie prislúchajúcej za toto obchádzanie či porušovanie daňových noriem.

Project summary:

Tax revenue losses of the state currently reach enormous proportions. It is possible to identify several factors causing these losses, nevertheless, the most significant being mainly tax evasions and tax frauds. The proposed project will therefore focus on examining reasons for the their existence and exploring the possibilities of preventing them at the legislative level. Since the described problem in opinion of the research team reaches critical dimensions, its solution requires an urgent and particularly, comprehensive approach. The project, therefore, proposes in order to solve the studied problem as a necessity the coordination of the instruments not only (albeit mainly) tax law, as well as, other branches of law, i. e. commercial law, as this is the regulator of the environment in which the circumventions and violations of tax law occur, as well as, criminal law, which acts as a tool of repression and prevention with the threat of sanctions associated with the circumvention or violation of tax rules.


Študuj na UPJŠ