Prejsť na obsah

Prehľad riešených projektov_VEGA

7minút, 2sekúnd

VEGA č. 1/0187/22 Nové                                                                                                                                   

Názov projektu: Extrateritoriálne účinky cudzích správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie
Title of the project:  Extraterritorial effects of foreign administrative decisions in the European Union
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2022 – 12/2024
Vedúci projektu/Principal Investigator: doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.

VEGA č. 1/0259/22 Nové                                                                                                                                   

Názov projektu: Nové prístupy k riešeniu finančných ťažkostí podnikateľa
Title of the project:  New approaches to solving the financial difficulties of the entrepreneur
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2022 – 12/2024
Vedúci projektu/Principal Investigator: JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.

VEGA č. 1/0214/21                                                                                                                              

Názov projektu: Daň z nehnuteľností – právny stav a potenciál
Title of the project:  Taxation of real property – legal status and potential
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2021 – 12/2024
Vedúci projektu/Principal Investigator: JUDr. Anna Vartašová, PhD.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0485/21                                                                                                                              

Názov projektu: Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19)
Title of the project:  Simultaneity and possibilities of reforming the system of own resources of the EU budget (legal and economic aspects also in the context of the consequences of the COVID-19 pandemic)
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2021 – 12/2023
Vedúci projektu/Principal Investigator: JUDr. Adrián Popovič, PhD.
Anotácia/Project summary 

VEGA č. 1/0790/20                                                                                                                                 

Názov projektu: Ochrana zamestnanca v kontexte priemyselnej revolúcie 5.0 – východiská, možnosti, riziká
Title of the project:  Employee Protection in the context of Industrial Revolution 5.0 – Backgrounds, Options and Risks
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2020 – 12/2022
Vedúci projektu/Principal Investigator: doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

VEGA č. 1/0765/20                                                                                                                              

Názov projektu: Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva
Title of the project:  Protection of human values in private law in the context of modern trends and ongoing recodification of private law.  
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2020 – 12/2022
Vedúci projektu/Principal Investigator:  doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

VEGA č. 1/0643/20                                                                                                                                 

Názov projektu: Umelá  inteligencia z pohľadu práva a etiky
Title of the project:  Legal and Ethical Perpective of Artificial Intelligence
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2020 – 12/2022
Vedúci projektu/Principal Investigator: prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.

VEGA č. 1/0399/20                                                                                                                              

Názov projektu: Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politologická analýza – hodnotenie- perspektívy)
Title of the project:  
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2020 – 12/2022
Vedúci projektu/Principal Investigator: prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.

VEGA č. 1/0566/19                                                                                                                                             

Názov projektu: Výkon funkcie členov orgánov kapitálových obchodných spoločností
Title of the project:  Status and execution of competences of corporate body members
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2019 – 12/2021
Vedúci projektu/Principal Investigator: MRÁZOVÁ  Žofia, JUDr., PhD., MCL

VEGA č. 1/0386/19
Názov projektu:
 Nové dimenzie metodológie právnej argumentácie  – úloha právnych princípov vo viacúrovňovom právnom systéme
Title of the project: New Dimension Of The Methodology Of The Legal Argumentation – A Role Of The Legal Principles In Multi – Level Legal System
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2019 – 12/2021
Vedúci projektu/Principal Investigator: BRöSTL Alexander, prof. JUDr., PhD.

VEGA č. 1/0203/18
Názov projektu:
Transteritoriálne správne akty členských štátov EÚ
Title of the project:
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2018 – 12/2020
Vedúci projektu/Principal Investigator: JAKAB Radomír, doc. JUDr., PhD.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0526/17
Názov projektu: Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva
Title of the project: Linguistic and Sanction Mechanism Related To Law Making And Impact of Labour Law
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2017 – 12/2019
Vedúci projektu/Principal Investigator: Dolobáč Marcel, doc. JUDr., PhD.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0198/17
Názov projektu: Pôžička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia – historickoprávne základy a problémy aplikačnej praxe
Title of the project: The loan or usury? Compulsory enforcement of judgment – historical and law foundations and problems of application practice
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2017 – 12/2019
Vedúci projektu/Principal Investigator: Štenpien Erik, doc. JUDr., PhD.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0846/17
Názov projektu: Implementácia iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní a ich rozpočtovo-právne dopady
Title of the project: Implementation of the initiatives of the EU institutions in the field of direct taxes and indirect taxes and their budgetary law implications
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2017 – 12/2019
Vedúci projektu/Principal Investigator: Cakoci Karin, doc. JUDr., PhD.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0709/16
Názov projektu: Miesto a význam regionálnych súdnych orgánov v kontexte súčasného regionalizmu
Title of the project: Place and Significance of Regional Judicial Bodies Context of the Contemporary Regionalism
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2016 – 12/2018
Vedúci projektu/Principal Investigator: Klučka Ján, prof. JUDr., CSc.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0917/16
Názov projektu: Atypické a faktické vzťahy v obchodnom práve
Title of the project: Innominate, non-standard and de facto relations in Commercial law
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2016 – 12/2018
Vedúci projektu/Principal Investigator: Csach Kristián, doc. JUDr., PhD., LL.M.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0375/15
Názov projektu: Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva)
Title of the project: Tax evasion and tax frauds and possibilities of their prevention (by means of tax law, commercial law and criminal law)
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2015 – 12/2018
Vedúci projektu/Principal Investigator: Babčák Vladimír, prof. h. c. prof. JUDr., CSc.
Anotácia/project summary

VEGA č. 1/0940/14
Názov projektu: Rekodifikácia súkromného práva v intenciách práva Európskej únie
Title of the project: Recodification of private law within the intentions of European Union Law
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2014 – 12/2016
Vedúci projektu/Principal Investigator: Vojčík Peter, prof. JUDr., CSc.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0805/13
Názov projektu: Optimalizácia usporiadania modelu pracovných vzťahov na trhu práce v Slovenskej republike
Title of the project: The optimization of arrangement the model of labour relationship on the labour market in the Slovak republic
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2013 – 12/2015
Vedúci projektu/Principal Investigator: Tkáč Vojtech, prof. JUDr., CSc.
Anotácia/project summary

VEGA č. 1/0965/13
Názov projektu: Volebné zákonodarstvo v Slovenskej republike – doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy
Title of the project: Election legislation in the Slovak Republic – the present evolution, actual state and
perspectives
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2013 – 12/2015
Vedúci projektu/Principal Investigator: Orosz Ladislav, doc. JUDr., CSc.
Anotácia/project summary

VEGA č. 1/0131/13
Názov projektu: Historickoprávny vývoj inštitútu kúpnej zmluvy a tendencie jej súčasnej rekodifikácie v Slovenskej republike
Title of the project: Historical – legal development of the institute of the purchase contract and the tendency of its current recodification (revision) in SR
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2013 – 12/2015
Vedúci projektu/Principal Investigator: Štenpien Erik, doc. JUDr., PhD.
Anotácia/project summary

VEGA č. 1/0692/12
Názov projektu: Ústavné princípy a ich vplyv na tvorbu a realizáciu práva
Title of the project: Constitutional principles in Law-Making and Law-Realization
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2012 – 12/2014
Vedúci projektu/Principal Investigator: Bröstl Alexander, prof. JUDr., CSc.
Anotácia/project summary


Študuj na UPJŠ