Prejsť na obsah

Prehľad riešených projektov_VEGA

15minút, 43sekúnd

VEGA č. 1/0498/24                                                                                                                        

Názov projektu:  Tvorba a nástroje trestnej politiky
Title of the project: The creation and instruments of criminal policy
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2024 – 12/2026
Vedúci projektu/Principal Investigator: doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.
Anotácia/project summary

VEGA č. 1/0474/24                                                                                                                             

Názov projektu: Audit slovenskej volebnej a referendovej legislatívy
Title of the project: Audit of Slovak electoral and referendum legislation
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2024 – 12/2026
Vedúci projektu/Principal Investigator: prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
Anotácia/project summary

VEGA č. 1/0291/23                                                                                                                              

Názov projektu: Legislatívne výzvy pre pracovné právo pri tvorbe diverzných a inkluzívnych pracovísk
Title of the project: Legislative challenges for labor law in the creation of diverse and inclusive workplaces
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2023 – 12/2025
Vedúci projektu/Principal Investigator: doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD.
Anotácia/project summary

VEGA č. 1/0333/23                                                                                                                                

Názov projektu: Eliminácia rasizmu, xenofóbie aostatných foriem intolerancie prostriedkami trestného práva.
Title of the project:Elimination of racism, xenophobia and other forms of intolerance by the means of criminal law
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2023 – 12/2025
Vedúci projektu/Principal Investigator: prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.
Anotácia/project summary

VEGA č. 1/0431/23                                                                                                                                

Názov projektu: Konkurencia záujmov spotrebiteľov a obchodníkov pri dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb na jednotnom digitálnom trhu s dôrazom na právne a ekonomické aspekty
Title of the project:Competition for the interests of consumers and traders in the provision of digital content and digital services in the
digital single market, with an emphasis on legal and economic aspects
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2023 – 12/2025
Vedúci projektu/Principal Investigator: doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
Anotácia/project summary

VEGA č. 1/0187/22                                                                                                                             

Názov projektu: Extrateritoriálne účinky cudzích správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie
Title of the project:  Extraterritorial effects of foreign administrative decisions in the European Union
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2022 – 12/2024
Vedúci projektu/Principal Investigator: doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.

VEGA č. 1/0259/22 

Názov projektu: Nové prístupy k riešeniu finančných ťažkostí podnikateľa
Title of the project:  New approaches to solving the financial difficulties of the entrepreneur
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2022 – 12/2024
Vedúci projektu/Principal Investigator: JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.

VEGA č. 1/0214/21                                                                                                                              

Názov projektu: Daň z nehnuteľností – právny stav a potenciál
Title of the project:  Taxation of real property – legal status and potential
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2021 – 12/2024
Vedúci projektu/Principal Investigator: JUDr. Anna Vartašová, PhD.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0485/21                                                                                                                              

Názov projektu: Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19)
Title of the project:  Simultaneity and possibilities of reforming the system of own resources of the EU budget (legal and economic aspects also in the context of the consequences of the COVID-19 pandemic)
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2021 – 12/2023
Vedúci projektu/Principal Investigator: JUDr. Adrián Popovič, PhD.
Anotácia/Project summary 

VEGA č. 1/0790/20                                                                                                                                 

Názov projektu: Ochrana zamestnanca v kontexte priemyselnej revolúcie 5.0 – východiská, možnosti, riziká
Title of the project:  Employee Protection in the context of Industrial Revolution 5.0 – Backgrounds, Options and Risks
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2020 – 12/2022
Vedúci projektu/Principal Investigator: doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

VEGA č. 1/0765/20                                                                                                                              

Názov projektu: Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva
Title of the project:  Protection of human values in private law in the context of modern trends and ongoing recodification of private law.  
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2020 – 12/2022
Vedúci projektu/Principal Investigator:  doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

VEGA č. 1/0643/20                                                                                                                                 

Názov projektu: Umelá  inteligencia z pohľadu práva a etiky
Title of the project:  Legal and Ethical Perpective of Artificial Intelligence
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2020 – 12/2022
Vedúci projektu/Principal Investigator: prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.

VEGA č. 1/0399/20                                                                                                                              

Názov projektu: Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politologická analýza – hodnotenie- perspektívy)
Title of the project:  
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2020 – 12/2022
Vedúci projektu/Principal Investigator: prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.

VEGA č. 1/0566/19                                                                                                                                             

Názov projektu: Výkon funkcie členov orgánov kapitálových obchodných spoločností
Title of the project:  Status and execution of competences of corporate body members
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2019 – 12/2021
Vedúci projektu/Principal Investigator: MRÁZOVÁ  Žofia, JUDr., PhD., MCL

VEGA č. 1/0386/19
Názov projektu:
 Nové dimenzie metodológie právnej argumentácie  – úloha právnych princípov vo viacúrovňovom právnom systéme
Title of the project: New Dimension Of The Methodology Of The Legal Argumentation – A Role Of The Legal Principles In Multi – Level Legal System
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2019 – 12/2021
Vedúci projektu/Principal Investigator: BRöSTL Alexander, prof. JUDr., PhD.

VEGA č. 1/0203/18
Názov projektu:
Transteritoriálne správne akty členských štátov EÚ
Title of the project:
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2018 – 12/2020
Vedúci projektu/Principal Investigator: JAKAB Radomír, doc. JUDr., PhD.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0526/17
Názov projektu: Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva
Title of the project: Linguistic and Sanction Mechanism Related To Law Making And Impact of Labour Law
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2017 – 12/2019
Vedúci projektu/Principal Investigator: Dolobáč Marcel, doc. JUDr., PhD.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0198/17
Názov projektu: Pôžička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia – historickoprávne základy a problémy aplikačnej praxe
Title of the project: The loan or usury? Compulsory enforcement of judgment – historical and law foundations and problems of application practice
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2017 – 12/2019
Vedúci projektu/Principal Investigator: Štenpien Erik, doc. JUDr., PhD.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0846/17
Názov projektu: Implementácia iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní a ich rozpočtovo-právne dopady
Title of the project: Implementation of the initiatives of the EU institutions in the field of direct taxes and indirect taxes and their budgetary law implications
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2017 – 12/2019
Vedúci projektu/Principal Investigator: Cakoci Karin, doc. JUDr., PhD.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0709/16
Názov projektu: Miesto a význam regionálnych súdnych orgánov v kontexte súčasného regionalizmu
Title of the project: Place and Significance of Regional Judicial Bodies Context of the Contemporary Regionalism
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2016 – 12/2018
Vedúci projektu/Principal Investigator: Klučka Ján, prof. JUDr., CSc.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0917/16
Názov projektu: Atypické a faktické vzťahy v obchodnom práve
Title of the project: Innominate, non-standard and de facto relations in Commercial law
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2016 – 12/2018
Vedúci projektu/Principal Investigator: Csach Kristián, doc. JUDr., PhD., LL.M.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0375/15
Názov projektu: Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva)
Title of the project: Tax evasion and tax frauds and possibilities of their prevention (by means of tax law, commercial law and criminal law)
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2015 – 12/2018
Vedúci projektu/Principal Investigator: Babčák Vladimír, prof. h. c. prof. JUDr., CSc.
Anotácia/project summary

VEGA č. 1/0940/14
Názov projektu: Rekodifikácia súkromného práva v intenciách práva Európskej únie
Title of the project: Recodification of private law within the intentions of European Union Law
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2014 – 12/2016
Vedúci projektu/Principal Investigator: Vojčík Peter, prof. JUDr., CSc.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0805/13
Názov projektu: Optimalizácia usporiadania modelu pracovných vzťahov na trhu práce v Slovenskej republike
Title of the project: The optimization of arrangement the model of labour relationship on the labour market in the Slovak republic
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2013 – 12/2015
Vedúci projektu/Principal Investigator: Tkáč Vojtech, prof. JUDr., CSc.
Anotácia/project summary

VEGA č. 1/0965/13
Názov projektu: Volebné zákonodarstvo v Slovenskej republike – doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy
Title of the project: Election legislation in the Slovak Republic – the present evolution, actual state and
perspectives
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2013 – 12/2015
Vedúci projektu/Principal Investigator: Orosz Ladislav, doc. JUDr., CSc.
Anotácia/project summary

VEGA č. 1/0131/13
Názov projektu: Historickoprávny vývoj inštitútu kúpnej zmluvy a tendencie jej súčasnej rekodifikácie v Slovenskej republike
Title of the project: Historical – legal development of the institute of the purchase contract and the tendency of its current recodification (revision) in SR
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2013 – 12/2015
Vedúci projektu/Principal Investigator: Štenpien Erik, doc. JUDr., PhD.
Anotácia/project summary

VEGA č. 1/0692/12
Názov projektu: Ústavné princípy a ich vplyv na tvorbu a realizáciu práva
Title of the project: Constitutional principles in Law-Making and Law-Realization
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2012 – 12/2014
Vedúci projektu/Principal Investigator: Bröstl Alexander, prof. JUDr., CSc.
Anotácia/project summary


VEGA č. 1/0187/22                                                                                                                             

Názov projektu: Extrateritoriálne účinky cudzích správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie
Title of the project:  Extraterritorial effects of foreign administrative decisions in the European Union
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2022 – 12/2024
Vedúci projektu/Principal Investigator: doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.

VEGA č. 1/0259/22 

Názov projektu: Nové prístupy k riešeniu finančných ťažkostí podnikateľa
Title of the project:  New approaches to solving the financial difficulties of the entrepreneur
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2022 – 12/2024
Vedúci projektu/Principal Investigator: JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.

VEGA č. 1/0214/21                                                                                                                              

Názov projektu: Daň z nehnuteľností – právny stav a potenciál
Title of the project:  Taxation of real property – legal status and potential
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2021 – 12/2024
Vedúci projektu/Principal Investigator: JUDr. Anna Vartašová, PhD.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0485/21                                                                                                                              

Názov projektu: Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19)
Title of the project:  Simultaneity and possibilities of reforming the system of own resources of the EU budget (legal and economic aspects also in the context of the consequences of the COVID-19 pandemic)
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2021 – 12/2023
Vedúci projektu/Principal Investigator: JUDr. Adrián Popovič, PhD.
Anotácia/Project summary 

VEGA č. 1/0790/20                                                                                                                                 

Názov projektu: Ochrana zamestnanca v kontexte priemyselnej revolúcie 5.0 – východiská, možnosti, riziká
Title of the project:  Employee Protection in the context of Industrial Revolution 5.0 – Backgrounds, Options and Risks
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2020 – 12/2022
Vedúci projektu/Principal Investigator: doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

VEGA č. 1/0765/20                                                                                                                              

Názov projektu: Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva
Title of the project:  Protection of human values in private law in the context of modern trends and ongoing recodification of private law.  
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2020 – 12/2022
Vedúci projektu/Principal Investigator:  doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

VEGA č. 1/0643/20                                                                                                                                 

Názov projektu: Umelá  inteligencia z pohľadu práva a etiky
Title of the project:  Legal and Ethical Perpective of Artificial Intelligence
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2020 – 12/2022
Vedúci projektu/Principal Investigator: prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.

VEGA č. 1/0399/20                                                                                                                              

Názov projektu: Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politologická analýza – hodnotenie- perspektívy)
Title of the project:  
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/ Duration of the project (m/y): 01/2020 – 12/2022
Vedúci projektu/Principal Investigator: prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.

VEGA č. 1/0566/19                                                                                                                                             

Názov projektu: Výkon funkcie členov orgánov kapitálových obchodných spoločností
Title of the project:  Status and execution of competences of corporate body members
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2019 – 12/2021
Vedúci projektu/Principal Investigator: MRÁZOVÁ  Žofia, JUDr., PhD., MCL

VEGA č. 1/0386/19
Názov projektu:
 Nové dimenzie metodológie právnej argumentácie  – úloha právnych princípov vo viacúrovňovom právnom systéme
Title of the project: New Dimension Of The Methodology Of The Legal Argumentation – A Role Of The Legal Principles In Multi – Level Legal System
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2019 – 12/2021
Vedúci projektu/Principal Investigator: BRöSTL Alexander, prof. JUDr., PhD.

VEGA č. 1/0203/18
Názov projektu:
Transteritoriálne správne akty členských štátov EÚ
Title of the project:
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2018 – 12/2020
Vedúci projektu/Principal Investigator: JAKAB Radomír, doc. JUDr., PhD.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0526/17
Názov projektu: Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva
Title of the project: Linguistic and Sanction Mechanism Related To Law Making And Impact of Labour Law
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2017 – 12/2019
Vedúci projektu/Principal Investigator: Dolobáč Marcel, doc. JUDr., PhD.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0198/17
Názov projektu: Pôžička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia – historickoprávne základy a problémy aplikačnej praxe
Title of the project: The loan or usury? Compulsory enforcement of judgment – historical and law foundations and problems of application practice
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2017 – 12/2019
Vedúci projektu/Principal Investigator: Štenpien Erik, doc. JUDr., PhD.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0846/17
Názov projektu: Implementácia iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní a ich rozpočtovo-právne dopady
Title of the project: Implementation of the initiatives of the EU institutions in the field of direct taxes and indirect taxes and their budgetary law implications
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2017 – 12/2019
Vedúci projektu/Principal Investigator: Cakoci Karin, doc. JUDr., PhD.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0709/16
Názov projektu: Miesto a význam regionálnych súdnych orgánov v kontexte súčasného regionalizmu
Title of the project: Place and Significance of Regional Judicial Bodies Context of the Contemporary Regionalism
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2016 – 12/2018
Vedúci projektu/Principal Investigator: Klučka Ján, prof. JUDr., CSc.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0917/16
Názov projektu: Atypické a faktické vzťahy v obchodnom práve
Title of the project: Innominate, non-standard and de facto relations in Commercial law
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2016 – 12/2018
Vedúci projektu/Principal Investigator: Csach Kristián, doc. JUDr., PhD., LL.M.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0375/15
Názov projektu: Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva)
Title of the project: Tax evasion and tax frauds and possibilities of their prevention (by means of tax law, commercial law and criminal law)
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2015 – 12/2018
Vedúci projektu/Principal Investigator: Babčák Vladimír, prof. h. c. prof. JUDr., CSc.
Anotácia/project summary

VEGA č. 1/0940/14
Názov projektu: Rekodifikácia súkromného práva v intenciách práva Európskej únie
Title of the project: Recodification of private law within the intentions of European Union Law
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2014 – 12/2016
Vedúci projektu/Principal Investigator: Vojčík Peter, prof. JUDr., CSc.
Anotácia/Project summary

VEGA č. 1/0805/13
Názov projektu: Optimalizácia usporiadania modelu pracovných vzťahov na trhu práce v Slovenskej republike
Title of the project: The optimization of arrangement the model of labour relationship on the labour market in the Slovak republic
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2013 – 12/2015
Vedúci projektu/Principal Investigator: Tkáč Vojtech, prof. JUDr., CSc.
Anotácia/project summary

VEGA č. 1/0965/13
Názov projektu: Volebné zákonodarstvo v Slovenskej republike – doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy
Title of the project: Election legislation in the Slovak Republic – the present evolution, actual state and
perspectives
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2013 – 12/2015
Vedúci projektu/Principal Investigator: Orosz Ladislav, doc. JUDr., CSc.
Anotácia/project summary

VEGA č. 1/0131/13
Názov projektu: Historickoprávny vývoj inštitútu kúpnej zmluvy a tendencie jej súčasnej rekodifikácie v Slovenskej republike
Title of the project: Historical – legal development of the institute of the purchase contract and the tendency of its current recodification (revision) in SR
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2013 – 12/2015
Vedúci projektu/Principal Investigator: Štenpien Erik, doc. JUDr., PhD.
Anotácia/project summary

VEGA č. 1/0692/12
Názov projektu: Ústavné princípy a ich vplyv na tvorbu a realizáciu práva
Title of the project: Constitutional principles in Law-Making and Law-Realization
Doba riešenia projektu (mesiac/rok)/Duration of the project (m/y): 01/2012 – 12/2014
Vedúci projektu/Principal Investigator: Bröstl Alexander, prof. JUDr., CSc.
Anotácia/project summary


Študuj na UPJŠ