Prejsť na obsah

VEGA č. 1/0940/14

1minút, 54sekúnd

Anotácia (postata) vedeckého projektu:

Rekodifikácia spočívajúca predovšetkým v prijatí nového Občianskeho zákonníka, je na jednej strane veľmi dôležitým krokom pre SR, no na strane druhej krokom, ktorý so sebou prináša mnoho úskalí a v prípade jej úspešnej finálnej realizácie nepochybne prinesie taktiež mnoho problémov. Cieľom projektu je snaha o obmedzenie a predchádzanie negatívnych následkov spojených s prijatím nového kódexu. Projekt bude zameraný na posudzovanie postupu Komisie pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka, skúmanie následkov spôsobených prijatím nového Občianskeho zákonníka v ČR, posúdenie základných kódexov súkromného práva v ďalších štátoch, posúdenie súladu pripravovaných predpisov s normami EÚ, judikatúrou európskych súdov a vývojovými tendenciami v podobe rôznych europeizačných projektov. Výsledkom projektu bude najmä predloženie návrhov de lege ferenda smerujúcich k zjednodušeniu, skvalitneniu a eurokonformite nového Občianskeho zákonníka a snaha napomôcť tak k vytvoreniu nového moderného kódexu, určeného pre 21. storočie.

Project summary:
Recasting consisting mainly in the adoption of the new Civil Code, on the one hand a very important step for Slovakia, but on the second step, which entails many difficulties, and in case of successful final implementation also undoubtedly bring many problems. The aim of the project is the effort to reduce and prevent the negative consequences associated with the adoption of the new code. The project will focus on the assessment of the Commission’s procedure for the re-codification of the Civil Code, the examination of the effects caused by the adoption of the new Civil Code in the Czech Republic, evaluation of basic codes of private law in other countries, assessment of compliance upcoming EU standards, jurisprudence of European courts and trends in the form of various europeizačných projects. The project will mainly proposals de lege ferenda towards simplification, improvement and eurokonformite new Civil Code and thus to contribute towards the creation of a new modern code, designed for the 21st century.

 

 

 


Študuj na UPJŠ