Prejsť na obsah

VEGA č. 1/0965/13

1minút, 36sekúnd

Anotácia:

Vedecký projekt je zameraný na komplexnú analýzu doterajšieho vývoja, hodnotenie aktuálneho stavu a formulovanie perspektív volebného zákonodarstva Slovenskej republiky s ambíciou využiť poznatky získané v priebehu jeho riešenia v aktuálnej legislatívnej praxi, predovšetkým v súvislosti s proklamovaným zámerom rekodifikovať platné volebné zákonodarstvo, resp. zamýšľaným zámerom pripraviť legislatívny projekt tzv. volebného kódexu. Vo svojej podstate je cieľom riešiteľského kolektívu vytvoriť vedecky podložený model optimálneho usporiadania volebného zákonodarstva Slovenskej republiky a v rámci neho formulovať aj námety na možné, resp. žiadúce zmeny jednotlivých inštitútov platného volebného práva. Súčasťou projektu bude aj analýza a zhodnotenie súčasného modelu volebného súdnictva v Slovenskej republike a jeho porovnanie s modelmi uplatňovanými v zahraničí s cieľom načrtnúť aj jeho možné alternatívy.

Summary project:

The scientific project is focused on complex analysis of the present development, evaluation of the actual situation, formulization of the perspectives of the electoral legislation of the Slovak Republic with ambition to use knowledge gained in the process of its solving in actual legislative practice, mostly in connection with proclaimed intention to recodify valid electoral legislation, or with intended intention to prepare legislative project – so called election codex. Basically, the main goal of authors is to create scientifically based model of optimal regulation of electoral legislation of the Slovak Republic and within the frame of it to define also themes for possible or desired changes of particular institutes of valid election law. The project includes also analysis and evaluation of the present model of electoral justice in the Slovak Republic and its comparasion with models used abroad with purpose to ouline also its possible options.

 

 


Študuj na UPJŠ