Prejsť na obsah

VEGA č. 1/0805/13

1minút, 45sekúnd

Anotácia:

Spolu s rastúcou konkurenciou výrobcov a investorov v podmienkach globalizovanej ekonomiky sa na pracovnom trhu zvýrazňuje pnutie medzi záujmami zamestnávateľov a zamestnancov. S volaním po liberalizácii pracovného práva a snahou vyrovnať sa s dopadmi celosvetovej ekonomickej krízy sa čoraz častejšie objavujú tendencie k pokrývaniu výkonu závislej práce zmluvnými vzťahmi iných právnych odvetví. Obchádzanie práva a sprievodné javy s tým spojené predstavujú negatívny element pracovného trhu. Takéto konanie má priamy dopad na sociálny status a ľudskú dôstojnosť kontrahentov zmluvných vzťahov – vykonávateľov práce. V konečnom dôsledku sa odráža i na príjmoch a výdavkoch štátneho rozpočtu. Vedecký projekt sa zameriava na vymedzenie právneho statusu jednotlivých kategórií vykonávateľov práce, aj keď iba čiastočne naplňuje právnu charakteristiku práce závislej, a to bez ohľadu na právny základ, ktorým je založená.

Project summary:

Along with increasing competition from producers and investors in terms of a globalized economy, the labour market highlights the tension between the interests of employers and employees. With the call for the liberalization of the labour law and by the effort to cope with the impact of the global economic crisis is increasingly a tendency to cover performance of dependent work by contractual relationship of other legal sectors. The circumvention of the law and connected accompanying phenomena are the negative element of the labour market. Such conduct has a direct impact on the social status and on the human dignity of the subject of this legal contract – performer of the work. In the end, this is reflected in the income and expenditure of the state budget. The research project focuses on defining the legal status of various categories of performer work, even if only partially fulfill the definition of the dependent work, namely whatever the legal basis on which it is based on.


Študuj na UPJŠ