Prejsť na obsah

VEGA č. 1/0131/13

1minút, 27sekúnd

Anotácia:

Projekt poukazuje na historické špecifiká vývoja inštitútu kúpnej zmluvy. Akcentuje tri hlavné vývojové etapy:

1. právnu úpravu emptio-venditio podľa rímskeho súkromného práva s dôrazom na jej chápanie v starorímskej a predklasickej etape vývoja rímskeho práva ako reálneho kontraktu s postupnou premenou na konsezuálny kontrakt

2. stredoveké právo s dôrazom na právnu úpravu uhorského feudálneho práva, obsiahnutú v právnych obyčajoch (Tripartitum) a zákonoch

3. obdobie 20. storočia, kedy až do roku 1950 nedošlo ku kodifikácii, následne boli projaté s relatívne malým odstupom času dva Občianske zákonníky. V rámci tohto obdobia sa projekt sústreďuje na súčasné rekodifikačné snahy kúpnej zmluvy v slovenskom právnom poriadku, na základe ktorých bude prijatá úplne nová právna úprava.

Project summary:

The project deals with historical specifications of development of the institute of purchase contract. It emphasizes three main stages of development:

1.the regulation of emptio-venditio in Roman private law with the accent  on its understanding in old-Roman and pre-classical stage of the development of Roman law as a real contract with gradual transformation on a consensual contract

2.medieval law with the accent on legislation under Ugrian feudal law which was contained in the legal habits (Tripartitum) and the acts

3.the period of 20th century, when to 1950, was no codification of the purchase contract and then were adopted with a relatively small time interval the two Civil Code. In this period, the project focuses on the current codification efforts of the purchase contract in the Slovak legal system under which will be fully adopted the new legislation.


Študuj na UPJŠ