Prejsť na obsah

VEGA č. 1/0692/12

1minút, 33sekúnd

Anotácia (podstata) vedeckého projektu:

Projekt nadväzuje na poznatky teórie právnych princípov spätých s modelom právneho štátu. Pojem právo už nie je chápaný len ako súhrn právnych noriem, ale zahŕňa aj právne princípy (vrátane nepísaných). Skúmaním vzťahu princípov a noriem sa nastoľujú aj otázky prameňov práva. Jednou z otázok je právny princíp ako prameň práva, ako základ rozhodovania súdov (predovšetkým ústavného súdu).

Čiastkové úlohy sú zamerané na otvorené otázky:

Argumentácia princípmi právneho štátu, Princíp prednosti práva EÚ voči vnútroštátnemu právu, nezmeniteľnosť princípov tvoriacich materiálne ohnisko ústavy, Princíp deľby moci vo vzťahu k statusu hlavy štátu, Ústavné princípy slobodnej súťaže politických síl a tvorba zákonov upravujúcich politické práva.

Project summary:

The project follows up the knowledge in the theory of legal principles connected with Rechtsstaat-model. The concept of law is no more understood as including only a set of legal norms, but also legal (including unwritten) principles. The research of the relationship between principles and norms also questions on sources of law arise. One related question is the legal principle as a source of law, a basement of the decision-making activity of the courts (especially the Constitutional Court). Partial tasks deal with open questions:

Argumentation by the Rechtsstaat-principles, principle the preference of EU-law before the national legal order, unchangeable nature of principles creating the material focus of the Constitution, principle of separation of powers towards the status of the head of state, constitutional principles in the free competition of political forces and law-making (statutes on political rights).


Študuj na UPJŠ