Prejsť na obsah

VEGA č. 1/0431/23

1minút, 51sekúnd

Anotácia (podstata vedeckého projektu):

Projekt sa zaoberá aktuálnou európskou a národnou úpravou v oblasti prístupu k digitálnemu obsahu(„DO“)a digitálnym službám(„DS“).Právna neistota spotrebiteľov, obchodníkov vrátane poskytovateľov online služieb pri uzatváraní zmlúv na dodávanie cezhraničného DO alebo DS smeruje k prijatiu harmonizovaných pravidiel zmluvného práva na jednotnom digitálnom trhu EÚ(„JDT“). Osobitná pozornosť je venovaná ochrane duševného vlastníctva („DV“) vzhľadom na požiadavky legálneho DO a DS. Riešia sa tiež otázky zodpovednosti za vady pri nesúlade DO alebo DS, ktoré boli objednané a dodané spotrebiteľovi, pričom identifikácia zodpovedného subjektu môže byť v reťazci online transakcií sporná. S tým súvisí problematická vymožiteľnosť práv, vrátane práv DV, pri vadnom dodaní DO alebo DS. Legislatívne zmeny sľubujú znižovanie byrokracie a nákladov pre podnikateľov. Uľahčenie dodávania DO a DS predpokladá priaznivý vplyv na podnikateľské prostredie, čo môže pozitívne vplývať aj na rozvoj regiónov a vyrovnávanie regionálnych rozdielov

Project summary:

The project addresses EU and national regulations on access to digital content (DC) and digital services (DS). Legal uncertainty of consumers, traders including online service providers as regards concluding contracts for the provision of cross-border DC or DS leads to the adoption of harmonized rules of contractual law in the EU DSM. Attention is paid to the protection of IP with regard to the requirements of legal DC and DS. Relevant are also issues regarding liability for defects of DC or DS delivered to the consumer. Identification of the liable subject in the chain of online transactions can be objectionable. Related to this is the issue of the problematic enforceability of rights, including IP rights, as well as rights in connection with the defective delivery of DC or DS. Legislative changes promise to reduce bureaucracy and costs for businesses. Easier provision of DC and DS presumes positive impact on business that can positively influence the development of regions and levelling regional differences.


Študuj na UPJŠ