Prejsť na obsah

VEGA č. 1/0333/23

1minút, 39sekúnd

Anotácia (podstata vedeckého projektu):

I keď kriminalita upínajúca sa na rôzne fory spoločenskej intolerancie nepatrí medzi kvantitatívnenajrozšírenejšie formy kriminality, jej kvalitatívny progres je v súčasnosti determinovaný viacerými faktormi. Možno poukázať najmä na nárast extrémizmu v dôsledku posilňovania pozícií politických subjektov krajného spektra, rozvoja sociálnych sietí, ako aj na pandémiu COVID-19, ktorá posilnila využívanie sociálnych sietí na úkor zníženia mobility obyvateľstva. Avizovaná kriminalita spočíva v širokej škále konaní, od atakov v relatívne anonymnom prostredí internetu, až po útoky verbálneho či fyzického charakteru, s čím potom súvisia špecifiká pri dokazovaní. Aktuálnosť danej problematiky vyplýva aj z aktuálneho Programového vyhlásenia vlády a súvisiacich legislatívnych iniciatív. Z uvedených dôvodov je podstatou tohto projektu komplexné a ucelené skúmanie navrhovanej témy, ktoré prinesie skvalitnenie trestného zákonodarstva, právno-aplikačnej praxe, ako aj podnietenie diskurzu na právno-doktrinálnej úrovni.

Project summary:

Although criminality adhering to various forms of social intolerance is not among the most widespread forms of crime, its progression is currently determined by a number of factors. The increase of extremism can be highlighted as a result of strengthening the positions of the extreme political subjects, the development of social networks, as well as the COVID-19 pandemic, which has strengthened the use of social networks. This crime consists of a wide range of actions, ranging from attacks in a relatively anonymous internet environment, to attacks of verbal or physical nature. The topicality of this issue also results from the current Government Programme Declaration and related legislative initiatives. For the above reasons, the essence of this project is a comprehensive examination of the proposed topic, which will bring about improving criminal legislation, legal and application practice, as well as instigating discourse at the legal and doctrinal level.


Študuj na UPJŠ