Prejsť na obsah

VEGA č. 1/0214/21

1minút, 28sekúnd

Anotácia (podstata vedeckého projektu):

Hlavným cieľom je zhodnotenie pozitívnych a negatívnych aspektov súčasnej právnej úpravy dane z nehnuteľností (v kontexte posúdenia kompetencií obcí pri jej ukladaní a vyberaní), ktoré ovplyvňujú mieru uplatnenia/uplatniteľnosti fiškálnej (či iných) funkcií dane (z pohľadu obecných rozpočtov) a konečným cieľom riešenia projektu je navrhnutie možných spôsobov zlepšenia identifikovaných nedostatkov. Analýza by sa teda mala vzťahovať na právnu úpravu zákona o miestnych daniach,  súvisiacich predpisov (najmä zákon o obecnom zriadení, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve), VZN a judikatúry a záverečných účtov obcí. 

Project summary:

Given the constant need to improve the level of financial self-sufficiency of municipalities as basic units of local government, the proposed project is based on an interdisciplinary approach to the examination (of legislation) of real property tax (and other aspects of related legislation), which, in the combination of legal and economic research, aims to evaluate the positive and negative aspects of the current legislation, including the assessment of the competencies of municipalities in imposing and collecting the tax, and to suggest possible ways to improve the identified negatives, which would allow a better use of the potential of real property tax for municipalities. The matter of primary interest of the researchers will therefore be those aspects which have a budgetary impact on municipalities (real estate tax revenue); secondarily, the research will also address other (non-fiscal) effects of the current method of real property taxation (tax justice, legal certainty, tax competition, etc.). 


Študuj na UPJŠ