Prejsť na obsah

VEGA č. 1/0198/17

1minút, 51sekúnd

Anotácia (podstata vedeckého projektu):

Projekt upriamuje pozornosť na právno-historické osobitosti genealógie núteného výkonu rozhodnutia a jeho súčasné vývojové tendencie v nasledovných intenciách:

– právnu úpravu reálneho kontraktu „klasickej“ pôžičky (mutuum) a jej rôznych variácií ako základu pre vydanie neskoršieho exekučného titulu, odsudzujúceho rozsudku a jej procesného „pendanta“ – v prípade nesplnenia si záväzku dlžníkom či rozsudku odsúdeným – núteného výkonu rozhodnutia prostredníctvom uplatňujúcich exekučných žalôb veriteľa v období klasického a justiniánskeho rímskeho práva opierajúceho sa o exegézu pôvodných prameňov rímskeho práva

– dejiny práva s dôrazom na právnu úpravu uhorského práva, obsiahnutú v právnych obyčajoch(Tripartitum) a zákonoch, pričom sa akcentuje proces vzniku duálneho systému súkromného práva v 19. storočí a vývoj právneho systému ČSR do roku 1950

– súčasný stav vychádzajúci z platnej právnej úpravy zmlúv, ktoré sú hmotnoprávnym predpokladom exekúcie, ako aj procesných ustanovení a ich vývojových tendencií.

Project summary:

The project aims on law and historical specifications of genealogy of compulsory enforcement of judgment and actual development tendencies in following purviews:

– legal regulations of real contract of “classical” loan and its differentiation basis for issue of later execution title, condemnation decision and its procedural “pendant” – in case of debtor’s non-performance of obligation or decision of condemned – compulsory enforcement of judgment through applying distraint actions of the creditor during the classical and Justinian roman law relying on the exegesis of the original sources of roman law

– legal history with emphasis on legislation of the Hungarian law in the legal customs and laws, while accentuates the process of creation of dual system of private law in the 19th century and development of the legal system in ČSR until 1950

– present state based on the current legislation of contracts that are substantive precondition of execution, as well as procedural provisions and their development trends

 


Študuj na UPJŠ