Prejsť na obsah

VEGA č. 1/0846/17

1minút, 41sekúnd

Anotácia (podstata) vedeckého projektu:

Harmonizácia v oblasti priamych a nepriamych daní a s tým súvisiaca koordinácia daňových politík jednotlivých členských štátov Európskej únie (EÚ) predstavuje závažnú právnu, ekonomickú, ako aj politickú otázku, ktorou sa musia vlády jednotlivých štátov zaoberať, a to v záujme zachovania ekonomického progresu a hospodárskej stability. Predkladaný projekt sa preto bude zaoberať analýzou jednotlivých iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní, keďže tieto majú výrazný vplyv na vnútroštátny právny rámec a pozornosť bude venovaná hodnoteniu ich rozpočtovo- právnych dopadov v SR. Hlavný záujem bude v tomto smere sústredený na najaktuálnejšiu problematiku, predovšetkým na analýzu iniciatív EÚ v oblasti boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom a znovuotvorenie diskusií o problematike zavedenia spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), vyjadrených v špecializovaných akčných plánoch EÚ.

Project summary:

Harmonization in the field of direct and indirect taxes and the related coordination of tax policies of each European Union (EU) states is a serious legal, economic and policy issue. In this respect, national governments deal with these issues, in order to maintain economic progress and stability. The proposed project therefore will focus on examining various initiatives of the EU institutions in the area of direct and indirect taxes, which have the significant impact on the national legal framework and will be assessing their budgetary impact in the Slovak republic. Attention will be focused in this direction on the most actual issues, especially on the analysis of EU initiatives in the fight against tax fraud and tax evasion and relaunched discussions about the issues of introducing the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), which take place in specialized action plans of EU.

 


Študuj na UPJŠ