Prejsť na obsah

VEGA č. 1/0526/17

1minút, 47sekúnd

Anotácia (podstata) vedeckého projektu:

Projekt je zameraný na výskum jazykových prostriedkov pri tvorbe, realizácii a aplikácii pracovnoprávnych noriem s nadväznou analýzou variácií sankčných mechanizmov. Použitie práva v jednotlivých prípadoch predpokladá znalosť právneho jazyka a chápanie obsahu právnej normy. Právom nedovolené normatívne modality sú postihované sankciami, ktoré je nevyhnutné v štruktúre právnej normy správne identifikovať a to skúmaním jazykového vyjadrenia ich obsahu. Cieľom projektu je interpretovať právne normy za využitia lingvistickej metódy, identifikovať reálne uplatniteľné sankcie a nájsť vhodné legislatívne riešenia pre jednoznačnosť a ustálenosť termínov v pracovnoprávnej oblasti. Sledovaným účelom je poskytnutie aprobovaného, normovaného výkladu termínov, pojmov a definícii pracovného práva s použiteľnosťou pre aplikačnú oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Realizácia načrtnutých cieľov tkvie v zabezpečení vyššej istoty užívateľov právneho textu pri jeho používaní z hľadiska obsahového porozumenia a výkladu právnej normy.

Project summary:

The project is focused on the study of linguistic instruments in the law making of labor law norms with onward analysis of sanction mechanism variations.  Using of law in individual cases assumes the knowledge of legal terminology and understanding the content of legal norms. Normative modalities non permissible by law are penalized by sanctions, which it is necessary to identify in the structure of legal norm, by the studying the linguistic expression of their content. The purpose of project is to interpret legal norms by using the linguistic method, to identify applicable sanctions and to find appropriate legislative solutions for the explicitness and stability terms in labour law area. The intended purpose is to offer an approbated interpretation of linguistic terms, notions and definitions of labour law, which are usable in the application sphere of legal relations regulated by norms of labour law. Realization of outlined goals consist in assecuration of higher certainty of users of legal text.


Študuj na UPJŠ