Prejsť na obsah

VEGA č. 1/0709/16

1minút, 33sekúnd

Anotácia (podstata) vedeckého projektu:

Prevládajúci trend v oblasti súčasného geograficky už značne „rozľahlého“ inštitucionálneho regionalizmu je ten, že medzinárodné regionálne organizácie alebo im podobné voľnejšie zoskupenia majú (až na výnimky – napr. ASEAN) do svojej organizačnej štruktúry zahrnuté vlastné regionálne súdy ako súčasť systémov pokojného riešenia sporov (Súdny dvor EÚ, Súdny dvor EZVO, Súdny dvor BENELUX-u, Európsky súd pre ľudské práva, Inter Americký súd pre ľudské práva, Africký súd pre ľudské práva, ECOWAS a pod.). Takto vznikajúce regionálne súdy tvoria súčasť procesu „judicializácie“ všeobecného medzinárodného práva, ktorý je typický pre poslednú štvrtinu minulého storočia s aktuálnym presahom do súčasného obdobia. Cieľom tohto projektu je analyzovať miesto a význam regionálnych súdnych orgánov v rámci súčasného inštitucionálneho regionalizmu.

Project summary:

It is prevailing trend within contemporary regionalism which became geographically extensive, that within the structure of regional organizations and looser international cooperative institutions (with some exceptions such as ASEAN), the judicial organ is corporated as the part of their peaceful dispute settlement systems (Court of Justice of the EU, EFTA Court, BENELUX Court of Justice, European Court of Human Rights, Interamerican Court of Human Rights, African Court on Human and Peoples´ Rights, ECOWAS Community Court of Justice etc.). Creation of such tribunals is part of the process of judicialization of general international law, which is a phenomenon of the last 25 years of past century and overlaps to recent time. The aim of this project is to bring an analysis of a place and significance of regional judicial bodies within contemporary institutional regionalism.


Študuj na UPJŠ