Prejsť na obsah

VEGA č. 1/0917/16

1minút, 34sekúnd

Anotácia (podstata) vedeckého projektu:

Navrhovaný projekt sa zameriava na dve navzájom podmienené otázky. Prvou  sú atypické právne vzťahy v obchodnom práve, osobitne v práve obchodných spoločností. Predmetom skúmania bude rozsah zmluvnej slobody a analogická aplikácia práva v obchodnom práve, osobitne v práve obchodných spoločností, napríklad prispôsobovania si typu a štruktúry obchodnej spoločnosti ako aj tzv. spoločnícke dohody. Na tomto základe bude riešená otázka, ako obchodné právo dokáže reagovať na fakticitou podmienenú atypickú situáciu (faktické ovládanie obchodnej spoločnosti, faktické vykonávanie funkcie orgánu obchodnej spoločnosti či práv spoločníka bez toho, aby bola konajúca osoba členom orgánu alebo spoločníkom, rovnako aj napr. zneužívanie faktickej moci pri kontrahovaní). Riešiteľský kolektív sa pokúsi najmä na základe reflexie zahraničnej doktríny formulovať riešenia použiteľné v našom práve.

Project summary:

The proposed research project deals with two mutually conditional questions. The first question deals with atypical legal relations in commercial law, especially in corporate law. The research will focus on the scope of contractual freedom and the possible application of analogy within commercial and corporate law e. g. alteration of form and structure of company law forms, and the so called shareholders agreements. The results would thus establish basis for the second question focusing on how commercial law may react on atypical situation dependent on facticity (de facto corporate control, de facto execution of management or shareholders´ rights by persons who are not members of corporate body or a group of shareholders, as well as e. g. abuse of factual power in contracting.). The research team shall formulate solutions applicable in our legal order by reflection of foreign doctrines.


Študuj na UPJŠ