Prejsť na obsah

VEGA č. 1/0291/23

1minút, 38sekúnd

Anotácia (podstata vedeckého projektu):

V prostredí slovenských zamestnávateľov sa dostáva do popredia aktívny prístup k diverzite a inklúzii na pracoviskách. Cielené programy diverzity a inklúzie pomáhajú zatraktívniť zamestnávateľov na trhu práce a prilákať viac záujemcov o zamestnanie. Proaktívne sa vytvárajú lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov s povinnosťami k rodine (vo väčšine prípadov stále vo vzťahu k matkám), zamestnávajú sa aj skupiny ľudí, ktoré doteraz stáli na okraji záujmu (starší, zdravotne znevýhodnení, LGBT skupiny, menšiny, absolventi stredných a vysokých škôl). Cieľom projektu je preto identifikovať a skúmať mechanizmy pracovného práva, ktoré slúžia tvorbe diverzných a inkluzívnych pracovísk, pričom sa predpokladá formulovanie viacerých návrhov vylepšujúcich stav de lege lata. Komplexnou sumarizáciou právneho rámca zastrešujúceho riešenú problematiku predpokladáme zlepšenie schopnosti zamestnávateľov v oblasti riadenia diverzity a inklúzie.

Project summary:

In the Slovak labor market, an active approach to diversity and inclusion in the workplace comes to the fore. Targeted diversity and inclusion programs help make employers more attractive in the labor market and attract more jobseekers. Proactively, better working conditions are being created for employees with family responsibilities (in most cases still in relation to mothers), groups of people who have so far been on the margins of interest are also employed (elderly, disabled, LGBT groups, minorities, high school and university graduates). The aim of the project is therefore to identify and examine the mechanisms of labor law that serve to create diverse and inclusive workplaces, while assuming the formulation of several proposals to improve the state of de lege lata. By comprehensively summarizing the legal framework covering the issues addressed, we anticipate improving the employers‘ ability to manage diversity and inclusion.


Študuj na UPJŠ