UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prijímacie konanie na akademický rok 2019/2020

Záujemcovia o štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ môžu podať prihlášku na bakalárske štúdium v akademickom roku 2019/2020 aj elektronickou formou.

Termín: do 31. 03. 2019
Termín: do 30. 04. 2019 pre nový študijný program Biofyzika

Pravidlá prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia na PF UPJŠ v ak. roku 2019/2020


♦ Podanie elektronickej prihlašky

 Elektronická prihláška 
(odporúčané prehliadače: Mozilla Firefox  a Chrome)
 

Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si prečítajte príručku, ktorá je dostupná v časti Pomocník.

Záujemca môže podať jednu prihlášku, pomocou ktorej sa môže uchádzať o dva študijné programy, pričom v prihláške určí ich poradie. Program, ktorý je uvedený ako prvý v poradí, je považovaný za jeho prvú (preferovanú) voľbu. V prípade, ak uchádzač nebude prijatý na štúdium preferovaného programu, môže byť prijatý na program uvedený ako druhý v poradí, ak v ňom spĺňa podmienky na prijatie. Ak je uchádzač prijatý na preferovaný program, druhý študijný program sa považuje za bezpredmetný. Poplatok sa uvedením druhého študijného programu nezvyšuje.

Do prihlášky je potrebné vypísať koncoročné známky zo všetkých predmetov za prvé tri roky štúdia (8- ročné gymn. kvinta až septima, 5-ročné gymnázium za 2. až 4. ročník štúdia) a známky z polročného vysvedčenia z posledného ročníka.

Známky môžete vpísať ručne

alebo

stiahnuť z elektronickej žiackej knižky.

Správnosť uvedených známok a vypočítaných priemerov musí potvrdiť stredná škola.
Uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2018 a známky im stredná škola nepotvrdí, zašlú overené kópie všetkých vysvedčení.

Ak známky vpíšete ručne, je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a so známkami  potvrdenými strednou školou poslať poštou na študijné oddelenie fakulty.

Nie je potrebné poslať vytlačenú prihlášku poštou. Prihláška bude zaevidovaná po pripísaní poplatku na účet fakulty. Uchádzač dostane e-mail potvrdzujúci zaevidovanie prihlášky.

Preklopené známky už  v prihláške neupravujte. Ak známky upravíte, je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a so známkami  potvrdenými strednou školou poslať poštou na študijné oddelenie fakulty.

 


♦ Poplatok

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom na číslo účtu: SK28 8180 0000 0070 0007 8491, variabilný symbol: 2997, špecifický symbol: rodné číslo bez lomky, konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača. Kópiu dokladu o úhrade nie je potrebné k prihláške dokladať, odporúčame však urobiť tak z dôvodu identifikácie platby pri prípadnom nesprávnom zadaní platobných údajov.

Pri podaní elektronickej prihlášky je poplatok za prijímacie konanie 20 eur.


♦ Akceptácia elektronickej prihlášky

Vaša elektronická prihláška bude preklopená na spracovanie po prijatí platby za prijímacie konanie. Je preto nutné dôsledné vyplnenie jednotlivých symbolov zobrazených v príkaze na úhradu, ktorý si môžete vytlačiť zo systému.


♦ Ďalšie informácie

 Životopis a potvrdenie lekára nevyžadujeme.

Ponuka študijných programov / informácie o prijímacom konaní

 Motivačné nástroje pre talentovaných študentov
       Ak ste boli počas strednej školy úspešnými riešiteľmi krajského, národného alebo medzinárodného kola olympiády v prírodných vedách, matematike, informatike, alebo ste sa umiestnili na poprednom mieste v inej významnej súťaži, po nastúpení na štúdium na PF UPJŠ môžete získať Štipendium pre talentovaných študentov.

Ak máte otázky alebo na stránke nenájdete informácie, ktoré potrebujete, navštívte DISKUSNÉ FÓRUM.

Posledná aktualizácia: 08.01.2020