UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výsledky prijímacieho konania a pokyny k zápisu na ak. r. 2019/2020

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania si môžete pozrieť aj pomocou  mobilnej aplikácie UniMAP (beta) pozrieť manuál

Počet bodov potrebný na prijatie po splnení predpísaných podmienok


Pokyny pre študentov 1. roč. Prírodovedeckej fakulty UPJŠ k zápisu na ak. r. 2019/2020

 1. Podľa  §58, ods. 9 Zákona č. 131/2002 Zb. je uchádzač povinný potvrdiť, či sa zapíše na štúdium. Návratku je potrebné zaslať elektronicky - ais2.upjs.sk  - najneskôr do 31.07.2019.
  Súčasťou návratky je tiež žiadosť o vydanie študentského preukazu (návod: ais2.upjs.sk/ais/manualy/AiS2_manual_navratka2.pdf)

  Prístup k evidencii návratky:

  login:  Login
  heslo: rodné číslo – bez lomky (pre uchádzačov, ktorí boli do 30.6. študentmi PF je heslo do AIS2 tiež heslom pre el. návratku).

  Elektronická návratka je súčasne aj žiadosťou o vydanie študentského preukazu. Poplatok  26,20 € je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet číslo SK6481800000007000074351, var. symbol 9401, špec. symbol: rodné číslo bez lomky, konšt. symbol: 0308. Príkaz na úhradu je možné si vygenerovať z elektronickej návratky po jej potvrdení.
  Študenti externej formy štúdia uhrádzajú poplatok  12 €  bankovým prevodom na účet číslo SK64 8180 0000 0070 0007 4351 (7000074351/8180), var. symbol 9403 , špec. symbol: rodné číslo bez lomky, konšt. symbol: 0308.
  V prípade, že ste vlastníkom študentského preukazu (PIK) UPJŠ, do 25.08.2019 je potrebné uhradiť len prolongačný poplatok bez dopravy 11 €, s dopravou 12,20 €.

  Ak uchádzač  neuhradí v určenom termíne platbu za vydanie preukazu študenta, univerzita negarantuje vydanie preukazu do začiatku výučby.
  Upozornenie: platby šekom nie sú automaticky párované. V prípade, že ste omylom použili šek, kontaktujte Správu AIO.

  Preukaz študenta si bude možné prevziať po zápise podľa pokynov na stránke: www.upjs.sk/pracoviska/ciakt/aio/novinky .
  Odporúčame sledovať stav Vašej návratky. Ak sa ani po mesiaci (15.8.) stav nemení, prosím, kontaktujte nás emailom. V prípade stavu S-spracovaná nás nekontaktujte, návratka je v poriadku.

 1. Kompletné informácie získate na Web stránke: www.aio.upjs.sk , alebo osobne na Správe AIO UPJŠ, Šrobárova 2, Košice, v čase úradných hodín
 2. Študentom 1. roč. poskytujeme ubytovanie v ubytovni na Kysuckej 16 a Pražskej 2. Záujem o ubytovanie uchádzač vyznačí v elektronickej návratke, po jej potvrdení najneskôr do 31.07.2019.  Prípadnú prílohu k žiadosti o ubytovanie – kópiu preukazu ZŤP, doklad o tom, že uchádzač je sirota alebo polosirota zašlite na študijné oddelenie do 31.07.2019. Informácia o pridelenom ubytovaní bude po 20.08.2019 v AiS2.
 3. Študenti študijných programov: Biológia, Všeobecná ekológia a ekológia jedincov a populácií Matematika, Ekonomická a finančná matematika, Informatika, Aplikovaná informatika, Fyzika, Biofyzika,  Matematika - Biológia, Matematika – Fyzika, Matematika – Chémia, Matematika – Geografia, Matematika – Informatika, Matematika – psychológia, Fyzika- biológia, Fyzika – informatika, Biológia – informatika sa zúčastnia zápisu dňa 02. 09. 2019 o  8.00 h. (týka sa len uchádzačov, ktorí sa nezúčastnili zápisu 26.6.)  poslucháreň RB0A5 (pôvodné označenie M5), vchod z Kostlivého ulice (cez rampu) alebo Šrobárovej ulice. V dňoch 2.9. – 4.9.2019 sa uskutoční povinné Úvodné sústredenie prvákov PF UPJŠ podľa študijných odborov a inštruktáž v počítačovej učebni. Informácie budú zaslané písomne.
 4. Študenti študijných programov:, Biológia  - Chémia, Biológia – psychológia, Chémia, Geografia, Fyzika – chémia, Fyzika – geografia, Chémia – geografia, Chémia – informatika, Biológia – geografia, Geografia – psychológia, Geografia – Informatika sa zúčastnia zápisu dňa 04. 09. 2019 o  8.00 h. (týka sa len uchádzačov, ktorí sa nezúčastnili zápisu 26.6.)  poslucháreň RB0A5 (pôvodné označenie M5), vchod z Kostlivého ulice (cez rampu) alebo Šrobárovej ulice. V dňoch 4.9. – 6.9.2019 sa uskutoční povinné Úvodné sústredenie prvákov PF UPJŠ podľa študijných odborov a inštruktáž v počítačovej učebni. Informácie budú zaslané písomne.
 5. Pri zápise je potrebné predložiť
  • občiansky preukaz
  • overenú kópiu rodného listu
  • overenú kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy (ak ju neodovzdal v procese prijímacieho konania)
 1. Výučba v akademickom  roku  2019/2020 začína 16. 09. 2019.

Kontakt: iveta.sovakova@upjs.sk

Košice  13.06.2019

prof. RNDr.  Katarína Cechlárová, DrSc., v.r.
prodekanka pre vzdelávanie          

Plán budov v areáli UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach

Pokyny k ubytovaniu:

 

Posledná aktualizácia: 27.06.2019