UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výsledky prijímacieho konania a pokyny k zápisu na ak. r. 2019/2020

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania si môžete pozrieť aj pomocou  mobilnej aplikácie UniMAP (beta) pozrieť manuál

Počet bodov potrebný na prijatie po splnení predpísaných podmienok


Pokyny pre študentov 1. roč. Prírodovedeckej fakulty UPJŠ k zápisu na ak. r. 2019/2020

 1. Prijatých uchádzačov pozývame na zápis na štúdium, ktorý sa bude konať dňa 26.06.2019 v  zasadačke PF UPJŠ, Šrobárova 2 (2. posch.), Košice :
  8.00 –  9.00
  študijný program Biológia, Všeobecná ekológia
  9.00 – 10.00
  študijný program Informatika, Aplikovaná informatika
  10.00 – 11.00
  študijný program Chémia, Geografia
  11.00 – 12.00
  študijný program Fyzika, Biofyzika, Ekonomická a finančná matematika, Matematika
  13.00 – 14.00
  študijný program Biológia – chémia, Biológia – geografia, Biológia – psychológia, Biológia – informatika
  14.00 – 15.00 študijný program Fyzika – biológia, Fyzika – chémia,  Fyzika – geografia, Geografia – informatika, Geografia – psychológia, Chémia – geografia, Chémia – informatika, Matematika – biológia, Matematika – fyzika, Matematika – geografia, Matematika – chémia, Matematika – informatika, Matematika - psychológia

  Zápisu sa študent musí zúčastniť osobne, počas zápisu si prevezme rozhodnutie o prijatí na štúdium. Pri zápise je potrebné predložiť:
  • občiansky preukaz
  • overenú kópiu rodného listu
  • overenú kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy (ak ju neodovzdal v procese prijímacieho konania)
 2. Podľa  §58, ods. 9 Zákona č. 131/2002 Zb. je uchádzač povinný potvrdiť, či sa zapíše na štúdium. Návratku je potrebné zaslať elektronicky – ais.upjs.sk.  Súčasťou návratky je tiež žiadosť o vydanie študentského preukazu (návod: https://ais2.upjs.sk/ais/manualy/AiS2_manual_navratka2.pdf)

  Prístup k evidencii návratky:

  login: Login (je uvedený spolu s výsledkom prijímacieho konania na web stránke fakulty)
  heslo: rodné číslo – bez lomky (pre uchádzačov, ktorí sú  študentmi PF je heslo do AiS2 tiež heslom pre el. návratku).

  Elektronická návratka je súčasne aj žiadosťou o vydanie študentského preukazu. Poplatok  26,20 € je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet číslo SK6481800000007000074351, var. symbol 9401, špec. symbol: rodné číslo bez lomky, konšt. symbol: 0308 Príkaz na úhradu je možné si vygenerovať z elektronickej návratky po jej potvrdení.

  Poplatok za študentský preukaz pre externú formu štúdia (aplikovaná informatika) je 12 €, účet číslo SK6481800000007000074351, var. symbol 9403, špec. symbol: rodné číslo bez lomky, konšt. symbol: 0308.

  V prípade, že ste vlastníkom študentského preukazu (PIK) UPJŠ, do 31.08.2019 je potrebné uhradiť len prolongačný poplatok bez dopravy 11 €, s dopravou 12,20 €.

  Uchádzač, ktorý potvrdí návratku a uhradí platbu tak, že do dňa zápisu bude pripísaná na účet, vyzdvihne si preukaz študenta počas zápisu. Ak platbu uhradí najneskôr do 31.07.2019,  preukaz mu bude vydaný  v septembri (info na stránke: http://www.upjs.sk/pracoviska/ciakt/aio/novinky ).

  Ak uchádzač do 31.07.2019 neuhradí platbu za vydanie preukazu študenta, nemôžeme mu garantovať vydanie karty do  začiatku  výučby.  Kompletné informácie získate na Web stránke:  http://www.aio.upjs.sk  alebo osobne na Správe AIO UPJŠ, Šrobárova 2, Košice, v čase úradných hodín.

 3. Študentom 1. roč. poskytujeme ubytovanie v ubytovni na Kysuckej 16 a Pražskej 2 ul.. Možnosť podať žiadosť o ubytovanie sa zobrazí po potvrdení elektronickej návratky. Žiadosť o ubytovanie je nutné potvrdiť ešte pred zápisom na štúdium (do 26.6.). Prípadnú prílohu k žiadosti o ubytovanie – kópiu preukazu ZŤP, doklad o tom, že uchádzač je sirota alebo polosirota zašlite na študijné oddelenie do 31.07.2019. Cena ubytovania sa pohybuje v intervale od 63 € do 89 €, v závislosti od veľkosti izby a počtu ubytovaných. Informácia o pridelení ubytovania bude zverejnená po 20.08.2019 v AiS2.

Výučba v akademickom  roku  2019/2020 začína 16. 09. 2019.

Kontakt: iveta.sovakova@upjs.sk

Košice  13.06.2019

prof. RNDr.  Katarína Cechlárová, DrSc., v.r.
prodekanka pre vzdelávanie          

Plán budov v areáli UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach

Pokyny k ubytovaniu:

 

Posledná aktualizácia: 13.06.2019