Prejsť na obsah

Štúdium

1minút, 54sekúnd

Na našej univerzite je štúdium realizované podľa kreditového systému na základe štandardu Európskej únie ECTS. To umožňuje študentom prispôsobiť si svoj študijný plán a tempo štúdia vlastným potrebám. Jeden študijný rok pozostáva z dvoch semestrov a študent si každý semester zapisuje svoje povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Každý predmet je podľa náročnosti ohodnotený rôznym počtom kreditov. Za 1 semester je možné získať 20 až 45 kreditov.

Každý študent môže podľa svojich schopností a uváženia študovať jednu až tri etapy:

  1. etapa – bakalárske štúdium – štandardne trvá 3 roky, absolvent získa titul Bc.
  2. etapa – magisterské štúdium – štandardne trvá 2 roky, absolvent získa titul Mgr.
  3. etapa – doktorandské štúdium – štandardne trvá 4 roky, absolvent získa titul PhD.

Absolventom vysokoškolského štúdia matematiky Ústav matematických vied poskytuje možnosť získať titul RNDr. v študijnom odbore matematika, pozri podrobnosti.

Týchto pár slov vám môže pomôcť pri rozhodovaní, či ísť študovať matematiku a  tiež ukázať aké možnosti štúdia ponúkame  na Ústave matematických vied.

  • Pri výbere vysokej školy a študijného odboru si najprv položte otázku „aké bude moje uplatnenie po absolvovaní?“,  „kde budem môcť pracovať?“. Prečítajte si teda niečo o budúcej kariére absolventa matematiky.
  • Pozrite si, prečo má zmysel študovať matematiku. Určite je to perspektívny a atraktívny odbor.
  • Samozrejme, nie sme jediná fakulta, ktorá ponúka tento študijný program. Prečo študovať matematiku práve u nás?
  • Aký študijný program môžete u nás študovať? Na bakalárskom stupni je to matematika a matematika v kombinácii s iným odborom (medziodborové štúdium – prvý stupeň štúdia učiteľstva akademických predmetov). Na magisterskom stupni sú to Ekonomická a finančná matematika, Informatická matematika, Manažérska matematika, Matematika a Učiteľstvo akademických predmetov (matematika v kombinácii s iným odborom).
  • Je nutné urobiť prijímacie skúšky, aké sú podmienky na prijatie a aké úkony je treba urobiť pri prihlásení sa? Prečítajte si viac o prijímacom konaní.

Prílohy

File File size
swf absolventi 2 MB

Študuj na UPJŠ