UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Veda a literatúra

Pozvánka na predajnú výstavu odbornej zahraničnej literatúry s prírodovedeckou tematikou v dňoch 23. - 24. 10. 2013

ARRA zverejnila hodnotenie fakúlt VŠ za rok 2012.

Akademická rankingová a ratingová agentúra ARRA predložila už 8. hodnotenie fakúlt VŠ v SR na základe porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu. Hodnotených bolo 109 fakúlt. PF UPJŠ si udržala tradične vysokú pozíciu tak v rámci skupiny prírodovedných fakúlt ako aj v rámci všetkých fakúlt slovenských VŠ.  

Vyhlásená nová výzva APVV - VV 2012

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV 2012.

Prijatie študentov dekanom PF UPJŠ

Dňa 21.11.2012 sa pri príležitosti Dňa študentstva uskutočnilo prijatie študentov dekanom PF UPJŠ, ktorí v ak. r. 2011/2012 dosahovali vynikajúce študijné výsledky, úspešne reprezentovali fakultu v oblasti vedy a športu, alebo aktívne prispeli k rozvoju fakulty.
 

Prijatie študentov rektorom UPJŠ

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. prijal dňa 20. novembra 2012 v priestoroch KAM klubu na Medickej ul. v Košiciach študentov z Lekárskej fakulty, Prírodovedeckej fakulty, Právnickej fakulty, Fakulty verejnej správy, Filozofickej fakulty a Ústavu telesnej výchovy a športu, aby ich ocenil za vynikajúce študijné výsledky počas celej doby štúdia na UPJŠ v Košiciach

Príhovor dekana

...blíži sa obdobie vianočných sviatkov a príchodu nového roka, ktoré nám umožňuje trochu znížiť hektické pracovné tempo, viac sa venovať rodine a blízkym, ale aj poohliadnuť sa za uplynulým rokom.

Projekt KVARK

Dňa 10.12.2012 sa začala realizácia projektu KVARK - Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ.

Test Symposium 2012

Vo štvrtok 13.12.2012  sa na pôde PF UPJŠ uskutoční workshop Test Symposium 2012, ktorý spoluorganizuje RWE IT Slovakia a PF UPJŠ. Dopoludňajší program je prístupný všetkým zamestnancom a študentom UPJŠ.