Prejsť na obsah

Projekt AI2SEP

2minút, 0sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika začala 1. októbra 2023 realizovať projekt AI2SEP zameraný rozvoj kompetencií študentov v oblasti umelej inteligencie pri riešení environmentálnych výziev.

Umelá inteligencia je v súčasnosti označovaná za hybnú silu štvrtej priemyselnej revolúcie a za jednu z kľúčových technológií, ktorej účinok možno pozorovať v domácnostiach, podnikoch, na školách, či verejných priestranstvách, a ktorá umožňuje pokrok v autonómnom riadení, energetickej účinnosti, či starostlivosti o ľudí rôzneho veku.

Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začala realizovať projekt, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom návrhu a pilotnej implementácie 14 vzdelávacích  modulov na aplikáciu strojového učenia a umelej inteligencie v environmentálnej oblasti. V rámci projektu budú vytvorené prípadové štúdie a študentské výskumné projekty zamerané na riešenia environmentálnych problémov (napríklad aplikácie umelej inteligencie na riešenie problémov s plastmi v životnom prostredí, výzvy spojené so znečistením ovzdušia).

Projekt bude riešený medzinárodným konzorciom piatich univerzít a pridruženého partnera. Hlavným koordinátorom  projektu je Sliezska univerzita v Katoviciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je partnerom projektu spoločne so Záhrebskou univerzitou, Univerzitou v MariboreVilniuskou univerzitou. Pridruženým partnerom projektu je Oracle Academy, ktorá celosvetovo poskytuje podporu vo vzdelávaní v oblasti informatiky a informačných a komunikačných technológií s cieľom podporiť znalosti, inovácie, rozvoj zručností a rozmanitosť v technologických oblastiach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zodpovedá v projekte za aktivity zamerané na rozvoj kompetencií IT študentov v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia. Bude tiež organizátorom letnej školy strojového učenia a umelej inteligencie pre študentov z Ukrajiny.

Projekt bol schválený v rámci v rámci grantovej schémy Erasmus+ a výzvy KA220-HED Kooperačné partnerstvá v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Projekt s celkovým rozpočtom 400 tisíc eur bude realizovaný od 1. októbra 2023 do 30. septembra 2026.


Študuj na UPJŠ