Prejsť na obsah

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023

6minút, 14sekúnd

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
pozýva študentov, učiteľov a širokú verejnosť
na podujatia organizované v rámci
Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023,
ktoré sa uskutočnia v dňoch od 06. novembra 2023 do 12. novembra 2023

Ústav fyzikálnych vied

názov podujatia: Fyzikálny náboj

typ podujatia: súťaž

začiatok podujatia: 03.11.2023

koniec podujatia: 03.11.2023

čas podujatia: od 9:30 – 15:00 h

cieľová skupina podujatia: mládež

stručný popis podujatia: Fyzikálny Náboj je medzinárodná súťaž štvor- až päťčlenných tímov zložených zo študentov stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v rýchlostnom riešení fyzikálnych úloh. Na úvod dostane každý tím sadu ôsmich úloh, následne po každom odovzdaní správne vyriešenej úlohy dostane ďalšiu. Náročnosť úloh sa postupne zväčšuje. Víťazom sa stáva tím, ktorý ich za dve hodiny vyrieši čo najviac fyzikálnych úloh.

organizátor: FMFI UK v Bratislave / Trojsten, o. z. Bratislava / Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

miesto konania: aula prof. Prasličku, Moyzesova 9, Košice

webová stránka podujatia: https://physics.naboj.org/sk/sk/

Ústav fyzikálnych vied

názov podujatia: „Kráľovská planéta“

typ podujatia: prednáška

začiatok podujatia: 07.11.2023

koniec podujatia: 07.11.2023

čas podujatia: od 17:00 – 21:00 h

cieľová skupina podujatia: deti, mládež, verejnosť

stručný popis podujatia: Popularizačná prednáška o planéte Jupiter v planetáriu, spojená s premietaním krátkych filmov, ukážkou hviezdnej oblohy v planetáriu a pozorovaním objektov večernej oblohy. Vstup o 17:00 hodine je určený hlavne pre deti a rodičov, vstup o 19:00 hodine pre väčšie deti, mládež a dospelých.

organizátor: Centrum voľného času Košice

spoluorganizátori: Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach / Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV

miesto konania: Planetárium a hvezdáreň, Popradská 86, 040 11 Košice

webová stránka podujatia: http://www.cvckosice.sk

Ústav biologických a ekologických vied vied

názov podujatia: Proteomics analysis of cryptogams

typ podujatia: prednáška

začiatok podujatia: 08.11.2023

koniec podujatia: 08.11.2023

čas podujatia: od 11:00 – 12:00 h

cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť

stručný popis podujatia: Ide o odbornú prednášku konanú v pod záštitou Východoslovenskej pobičky Slovenskej botanickej spoločnosti.Je zameraná na bielkoviny v nižších rastlinách a lišajníkoch. Koná sa v anglickom jazyku.

organizátor: Východoslovenská pobočka Slovenskej botanickej spoločnosti

miesto konania: ÚBEV Seminárna miestnosť na 1. poschodí (č. dverí 230), Mánesova 23, Košice


Ústav geografie

názov podujatia: Nové archeologické objavy v západnej časti katastra obce Valaliky pri Košiciach

typ podujatia: prednáška

začiatok podujatia: 08.11.2023

koniec podujatia: 08.11.2023

čas podujatia: od 10:00 – 11:00 h

cieľová skupina podujatia: študenti študijných programov Geografia, Geografia a geoinformatika a iných príbuzných študijných programov jednoodborového aj medziodborového štúdia; široká odborná aj laická verejnosť.

stručný popis podujatia: Hlavnou témou prednášky budú vybrané archeologické objavy, ktoré sa našli pri výstavbe industriálneho parku vo Valalikoch pri Košiciach. Priblížené bude taktiež archeologické bádanie, metódy a samotný výskum.

organizátor: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Nitra (odborný výklad: Mgr. Adam Gašpar)

miesto konania: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, miestnosť SJ2L45

webová stránka podujatia: https://www.uge.science.upjs.sk/vedecké-semináre


Ústav chemických vied

názov podujatia: Chémia okolo nás

typ podujatia: prednáška, prezentácia chemických pokusov (workshop)

začiatok podujatia: 08.11.2023

koniec podujatia: 08.11.2023

čas podujatia: od 8:00 – 12:00 h

cieľová skupina podujatia: deti, mládež

stručný popis podujatia: Hlavnou témou podujatia Chémia okolo nás organizovaného v rámci Týždňa vedy a techniky 2023 prezentovať študentom základnej školy a gymnázia všadeprítomnú chémiu a zážitkovým spôsobom ich oboznámiť s jej využitím v praxi. Po prednáške bude v učebni chémie prebiehať prezentovanie množstva zaujímavých pokusov – rozličné farebné reakcie, rekryštalizácia či chromatografická separácia. V rámci bádateľských aktivít si študenti môžu sami vyskúšať pokusy s využitím bežne dostupných chemikálií, ktoré nájdu v domácnostiach.

organizátor: Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice

miesto konania: Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice

Ústav fyzikálnych vied

názov podujatia: Veľký tresk a budúcnosť vesmíru

typ podujatia: súťaž

začiatok podujatia: 09.11.2023

koniec podujatia: 09.11.2023

čas podujatia: od 9:00 – 12:00 h

cieľová skupina podujatia: mládež

stručný popis podujatia: V prednáške budeme hovoriť o Teórii Veľkého tresku – prečo si myslíme, že Vesmír vznikol práve Veľkým treskom. Popíšeme si najdôležitejšie okamihy v histórii Vesmíru ako napr. vznik atómových jadier a samotných atómov. Povieme si akú úlohu v minulosti zohrala Tmavá hmota a akú úlohu v budúcnosti zohraje Tmavá energia.

organizátor: Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

miesto konania: Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku, Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok


Ústav matematiky

názov podujatia: Matematika na pozadí spracovania obrazu

typ podujatia: prednáška

začiatok podujatia: 09.11.2023

koniec podujatia: 09.11.2023

čas podujatia: od 9:00 – 11:00 h

cieľová skupina podujatia: mládež

stručný popis podujatia: Ako funguje čítanie ŠPZ áut na parkoviskách, uzamykanie telefónov pomocou odtlačkov prstov alebo rôzne filtre na úpravu fotografií? Na prednáške sa dozvieme, že aj za takýmito výdobytkami modernej techniky je matematika.

organizátor: Ústav matematiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

miesto konania: Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok

Ústav fyzikálnych vied

názov podujatia: Deň otvorených dverí Ústavu fyzikálnych vied

typ podujatia: deň otvorených dverí

začiatok podujatia: 11.11.2023

koniec podujatia: 11.11.2023

čas podujatia: od 10:00 – 14:00 h

cieľová skupina podujatia: verejnosť, deti, mládež, odborná verejnosť

stručný popis podujatia: Pre návštevníkov budú pripravené prehliadky špičkových vedeckých laboratórií s odborným výkladom, prednášky a diskusie o aktuálnych fyzikálnych témach, zaujímavé demonštračné experimenty a budú poskytnuté všetky podrobnosti o možnostiach štúdia fyziky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.

organizátor: Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

miesto konania: ÚFV PF UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice


Ústav informatiky

názov podujatia: Jesenná CyberSecurityDay 2023

typ podujatia: workshop

začiatok podujatia: 11.11.2023

koniec podujatia: 11.11.2023

čas podujatia: od 8:30 – 14:00 h

cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež

stručný popis podujatia: Praktické workshopy vychádzajúce z reálnych skúseností pri riešení počíta-čových bezpečnostných incidentov. Možnosť porozprávať sa s ľuďmi, ktorí sa profesionálne venujú informačnej a kybernetickej bezpečnosti, spoznať nových ľudí a zasúťažiť o zaujímavé ceny.

organizátor: Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

miesto konania: Prírodovedecká fakulta, Jesenná 5

webová stránka podujatia: https://cyberawareness.sk/jesenny-cybersecurityday-2023Študuj na UPJŠ