Prejsť na obsah

Cena dekana 2018

1minút, 58sekúnd

Na zhromaždeniach akademickej obce Prírodovedeckej fakulty je tradične udeľovaná Cena dekana za uplynulý kalendárny rok v kategóriách pedagogická činnosť a vedeckovýskumná činnosť, ku ktorým v roku 2016 pribudla kategória Cena za rozvoj fakulty.  Tieto ceny sú udeľované za mimoriadne výsledky dosiahnuté v rámci spomínaných oblastí činnosti fakulty.

Na tohtoročnom zhromaždení AO PF UPJŠ, ktoré sa konalo 27. marca 2019 boli ocenení

Cena dekana za pedagogickú činnosť

prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.    Ústav fyzikálnych vied, Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky (viac)

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.   Ústav chemických vied , Katedra biochémie (viac)

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.        Ústav geografie, Oddelenie geoinformatiky (viac)

Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť

Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.   Ústav fyzikálnych vied, Katedra fyziky kondenzovaných látok  (viac)

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.               Ústav chemických vied, Katedra anorganickej chémie  (viac)

Ing. Katarína Bónová, PhD.                            Ústav geografie, Oddelenie fyzickej geografie  (viac)                     

Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť doktorandov

Mgr. Georgij Kalagov          Ústav fyzikálnych vied, Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky (viac)

Mgr. Michaela Rendošová    Ústav chemických vied, Katedra anorganickej chémie (viac)

RNDr. Andrej Gajdoš           Ústav matematických vied, Oddelenie ekonomickej a finančnej   matematiky (viac)

Cena dekana za rozvoj fakulty

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.    Ústav biologických a ekologických vied, Katedra zoológie (viac)

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.  Ústav geografie, Oddelenie fyzickej geografie (viac)

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.          Centrum aplikovanej informatiky   (viac)

Oceneným srdečne gratulujeme!


Študuj na UPJŠ