Prejsť na obsah

Výzva APVV VV2015

4minút, 28sekúnd

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a  vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2015.

  • Dátum vyhlásenia: 9.9.2015
  • Dátum ukončenia výzvy: 11.11.2015

Táto výzva nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“.

Žiadateľ má v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí.

 

Pred podaním žiadosti Vás prosíme, aby ste svoje projekty zaregistrovali v Registrácii pripravovaných projektov.

 

Pred podaním žiadosti je vedúci projektu povinný PREKONZULTOVAŤ ROZPOČET projektu s Ing. Silviou Medovou z Centra podpory projektov (silvia.medova@upjs.sk, kl.: 2128). Ak v pripravovanom projekte APVV bude riešiteľský kolektív zložený zo zamestnancov viacerých fakúlt UPJŠ, je potrebné, aby žiadosť prešla finančnou kontrolou tajomníčok participujúcich fakúlt.

 

Žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk, a súčasne aj v listinnej forme osobne v podateľni APVV alebo poštou do 11.11.2015. Elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov sa uzatvorí dňa 11.11.2015 o 12.00 hod. Riešitelia by mali projekt podávať s dostatočným predstihom. Elektronickú verziu žiadosti po podaní v elektronickom systéme pošlite aj na e-mailovú adresu: lenka.sabovcikova@upjs.sk.

Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti (v časti VV-E) sú čestné vyhlásenia žiadateľa a spoluriešiteľských organizácií, že majú platné osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Samotné Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj nie je potrebné dokladovať k žiadosti. Čestné vyhlásenie podpisuje štatutárny zástupca žiadateľa, resp. spoluriešiteľskej organizácie. Ako štatutárneho zástupcu je potrebné uviesť meno pána rektora UPJŠ, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., dokument však podpisuje dekan príslušnej fakulty v zastúpení. V prípade univerzitných pracovísk žiadosti podpisuje rektor UPJŠ.

Žiadosť podpisuje pán dekan v zastúpení rektora aj v časti VV-F (podpis štatutárneho zástupcu 1). Podpis štatutárneho zástupcu č. 2 sa v prípade UPJŠ nevyžaduje. Podpis štatutárneho zástupcu 2 sa vyžaduje len v prípade podnikateľských subjektov, ktoré majú  určené v Obchodnom registri, že dokumenty musia podpísať súčasne dvaja konatelia.

Ak v pripravovaných projektoch APVV bude riešiteľský kolektív zložený zo zamestnancov viacerých fakúlt UPJŠ, v žiadosti sa odporúča uviesť ako pracovisko žiadateľa univerzitu. Za UPJŠ v tomto prípade podpisuje žiadosť štatutárny orgán – rektor UPJŠ.

 

Žiadosti na podpis pánovi dekanovi odovzdajte na Oddelení pre vedu, výskum a rozvoj Mgr. Lenke Sokolovej Sabovčíkovej v dostatočnom predstihu, najneskôr však do 10.11.2015.

 

Pri projektoch, v ktorých je uvedené, že riešenie bude mať priame využitie v praxi je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti v listinnej podobe originál alebo úradne overená kópia zmluvy/zmlúv o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a všetkými odberateľmi výsledkov riešenia projektu uvedenými v Žiadosti v časti VV-B 04. Zmluva o budúcej zmluve sa umiestňuje ako príloha žiadosti.

 

V špecifických podmienkach projektu, agentúra uvádza, že jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom v rámci grantovej schémy všeobecných výziev agentúry len v jednom financovanom projekte súčasne (termín ukončenia riešenia financovaného projektu v rámci grantovej schémy všeobecnej výzvy VV 2012 alebo VV 2014 musí byť skorší, ako je stanovený termín začiatku riešenia projektov výzvy VV 2015).

Objem finančných prostriedkov poskytovaných agentúrou na celú dobu riešenia  projektu je maximálne 250 000 €. Agentúra poskytne na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve maximálne 33 miliónov €.

 

V súvislosti s čerpaním poskytnutých finančných prostriedkov pripomíname, že nákladové položky, ktoré sú uvedené ako neoprávnené (viď. http://www.apvv.sk/buxus/docs//vyzvy/vseobecne/vv2015/vv2015-priloha3.pdf), nie je možné čerpať ani v rámci nepriamych nákladov.

 

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. júla 2016. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov.

 

Vzor rozpočtu

Základné údaje o PF UPJŠ v časti VV-A2

Podrobnejšie informácie o výzve môžete nájsť na web stránke: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2015?tab=call


Študuj na UPJŠ