Prejsť na obsah

Nová výzva VVGS PF UPJŠ 2016-2017

1minút, 48sekúnd

Výzva sa riadi novým Štatútom VVGS PF UPJŠ schváleným dňa 1. 12. 2015 dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Všetky činnosti spojené so správou projektových žiadostí výskumných VVGS sa vykonávajú prostredníctvom elektronického systému na adrese http://vvgs.ics.upjs.sk/.

Na základe hlasovania Komisie VVGS bol termín podania výskumného projektu VVGS v elektronickom systéme predĺžený do 10.2.2016 do 12.00 h.

Po podaní finálnej žiadosti o výskumný projekt VVGS v elektronickom systéme Vám systém vygeneruje žiadosť v pdf. Žiadosť je potrebné vytlačiť (1x) a podpísať vedúcim projektu a poradcom projektu. Podpísanú žiadosť je potrebné doručiť na sekretariát Vášho ústavu. 

Riaditeľ príslušného ústavu posúdi žiadosť a svojím podpisom vyjadrí súhlas s podaním projektu. Zároveň určí 1 posudzovateľa projektu z radov tvorivých pracovníkov ústavu, ktorí nie sú poradcom posudzovaného projektu (1 posudzovateľ môže oponovať aj viac projektov). Následne odošle projekty spolu s návrhom na posudzovateľov na Oddelenie pre vedu, výskum a rozvoj PF UPJŠ, najneskôr však do 12.2.2016.

 

Žiadosť o rozvojový projekt v rámci VVGS je možné podať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete zverejnený  TU.

 

Termíny:

  • Vyhlásenie výzvy a sprístupnenie formuláru žiadosti: 14.12.2015
  • Informačný seminár k podávaniu projektov: 14.1.2016 o 13.30 h. v učebni SA1C0 (nonstop učebňa), Park Angelinum 9
  • Termín podania projektu v elektronickom systéme: do 10.2.2016, 12.00 h.
  • Termín podania projektu v písomnej podobe na Oddelenie pre vedu, výskum a rozvoj: do 12.2.2016 
  • Oponentúra projektov: do 14.3.2016
  • Rozhodnutie komisie VVGS: do 31.3.2016
  • Schválenie dekanom: do 1.4.2016
  • Podanie Záverečnej správy z riešenia projektu: do 14.7.2017
  • Vyhodnotenie úspešnosti projektov: do 30.9.2017

 

Doplňujúce informácie:


Študuj na UPJŠ