Prejsť na obsah

Mobilitné programy, štipendiá a granty

5minút, 14sekúnd

Mobilitné programy, štipendiá a granty slúžia na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a sú určené na pokrytie životných nákladov počas študijného resp. výskumného pobytu v zahraničí.

Záujemcovia majú viacero možností pre získanie finančnej podpory pre zahraničný pobyt:


ERASMUS+

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Záujemcom umožňuje príležitosť študovať, absolvovať odbornú prípravu a získavať skúsenosti v zahraničí.

Podrobnejšie informácie k programu nájdeš priamo na stránke univerzity alebo programu Erasmus+poprípade u kontaktnej osoby za Ústav chemických vied.

Podmienky:

Študijný pobyt v zahraničí trvá minimálne 3 mesiace (alebo 1 akademický semester alebo trimester) a maximálne 12 mesiacov.

Výmenný pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+ môžete ako študent alebo stážista využiť viackrát. Celkový čas strávený v zahraničí (vrátane období štúdia v zahraničí) však nesmie presiahnuť 12 mesiacov v rámci jedného študijného cyklu.

„Cyklus“ znamená úroveň štúdia vymedzenú v európskom kvalifikačnom rámci (EKR):

 • prvý cyklus (bakalársky alebo rovnocenný)
 • druhý cyklus (magisterský alebo rovnocenný)
 • tretí cyklus (doktorandský alebo rovnocenný)

Aká je výška štipendia?

Príspevok na pokrytie cestovných a životných nákladov sa môže líšiť v závislosti od rozdielov v životných nákladoch medzi jednotlivými krajinami, počtu študentov, ktorí žiadajú o grant, vzdialenosti medzi krajinami a dostupnosti iných grantov.

Kontaktná osoba pre Erasmus+ za ÚCHV:

RNDr. Rastislav Varháč, PhD.

viac na stránke UPJŠ… 

alebo tu

SAIA – Národný štipendijný program

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl, výskumní a umeleckí pracovníci SAV, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. Viac informácii na NŠP.

Podmienky:

Pre študentov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania s trvalým pobytom v SR:

 • študijný pobyt na vybranej vysokej škole v trvaní minimálne 1 semestra (resp. 1 trimestra, ak má zahraničná vysoká škola organizovaný akademický rok na trimestre), maximálne však jeden akademický rok;,
 • výskumný pobyt na vybranej vysokej škole, úzko súvisiaci s prípravou diplomovej práce, a to v trvaní 3–6 mesiacov.

Pre doktorandov s trvalým pobytom v SR:

 • študijný a/alebo výskumný pobyt na vybranej vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní 1–10 mesiacov súvisiaci s ich doktorandským štúdiom a jeho zameraním.

Pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov s trvalým pobytom v SR:

 • ktorým bol udelený titul PhD. (alebo jeho ekvivalent), pričom k termínu uzávierky na predkladanie žiadostí od udelenia tohto titulu neuplynulo viac ako 10 rokov;
 • výskumný pobyt na vybranej vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní 3–6 mesiacov súvisiaci so získaním nových zručností a výsledkov potrebných pre kariérny rast, pričom nevyhnutnou podmienkou pre udelenie štipendia je aj návrat na domácu inštitúciu.

Pre podmienky prijatia hosťa zo zahraničia, viac na NŠP.

Aká je výška štipendia?

Výška štipendia je vyrátaná tak, aby počas pobytu pokryla priemerné životné náklady štipendistu v konkrétnej krajine:

 • vysokoškolský študent od 350 € / mesiac
 • doktorand od 580 € / mesiac
 • vysokoškolský učiteľ, výskumný, resp. umelecký pracovník:
  • bez titulu PhD. a s menej ako 4 rokmi praxe od 580 € / mesiac
  • s titulom PhD. a menej ako 10 rokmi praxe od 850 € / mesiac
  • s titulom PhD. a zároveň viac ako 10 rokmi praxe od 1 000 € / mesiac

 Študenti a doktorandi môžu požiadať aj o príspevok na cestovné. Jeho výška závisí od vzdialenosti (vzdušnou čiarou) medzi miestom pobytu uchádzača v zahraničí a miestom plánovaného pobytu na Slovensku:

 • do 750 km – 0 €
 • od 751 do 1 500 km – 100 €
 • od 1 501 do 5 000 km – 300 €
 • viac ako 5 000 km – 700 €

Uzávierky na predkladanie žiadostí:

 • 30. apríl o 16:00
 • 31. október o 16:00

viac… 

Kompletný zoznam štipendií a grantov SAIA, n. o. nájdeš tu

Vyšehradský fond

Vyšehradský fond je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave založená vládami krajín Vyšehradskej skupiny (V4). Hlavným cieľom fondu je podpora spolupráce medzi krajinami V4 prostredníctvom spoločných kultúrnych, vedeckých a vzdelávacích projektov, výmenných pobytov mládeže, cezhraničnej spolupráce a turizmom.

Vyšehradský štipendijný program podporuje študentov a výskumných pracovníkov bakalárskeho, magisterského a postgraduálneho štúdia vo všetkých odboroch a v akomkoľvek jazyku až po dobu štyroch semestrov na viac ako 190 inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v strednej a východnej Európe.

Podmienky:

Krajina občianstva, trvalého pobytu a domácej univerzity sa musí líšiť od krajiny hostiteľskej inštitúcie; predchádzajúca úroveň vysokoškolského štúdia uchádzača musí byť navyše ukončená v inej krajine, ako v ktorej žiada o štipendium

Vzdialenosť medzi súčasným zamestnávateľom / univerzitou alebo trvalým pobytom uchádzača a hostiteľskou univerzitou / ústavom musí byť vyššia ako 150 km.

Doba štúdia / dĺžka podpory sú 1–4 semestre pre denné magisterské štúdium a pre bakalárske štúdium, alebo 1–2 semestre pre denné magisterské štúdium / výskum.

Aká je výška štipendia?

Podporu získava nielen uchádzač ale aj prijímajúca organizácia.

 • 2 500 € / semester pre záujemcu
 • 1 500 € / semester pre hostiteľskú inštitúciu

Uzávierky na predkladanie žiadostí:

 • 15. marec o 12:00

viac…


Študuj na UPJŠ