Prejsť na obsah

Nadväzujúce magisterské štúdium

2minút, 4sekúnd

Dvojročné štúdium ukončené štátnou skúškou a obhajobou záverečnej (diplomovej) práce nadväzujúce na bakalárske študijné programy:

 1. Jednoodborové magisterské štúdium v  študijných programoch:
  1. Analytická chémia           Garant: prof. Dr. Yaroslav Bazel, DrSc.
  2. Anorganická chémia       Garant: prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.
  3. Biochémia                         Garant: prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.
  4. Fyzikálna chémia             Garant: prof. RNDr. Andrej Oriňak, PhD.
  5. Organická chémia            Garant: doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

 

Študijný poradca: prof. RNDr. Mária Kožurková, PhD. *

Absolventi jednoodborového magisterského stupňa zvládajú bežné metodiky laboratórnej techniky, sú schopní samostatne využívať zložité zariadenia  a navrhovať nové experimentálne postupy. Ovládajú prácu s informačnými a komunikačnými technológiami a sú jazykovo pripravení pre prácu s anglickou odbornou literatúrou. Štúdium absolventom vytvára predpoklad:

 • pre pokračovanie štúdia na doktorandskom stupni vzdelávania;
 • pre uplatnenie vo výskumných a prevádzkových laboratóriách základného aj aplikovaného výskumu; v štátnej sfére i v súkromnom sektore; ako reprezentanti chemických či farmaceutických firiem.

 1. Magisterský študijný program Učiteľstvo chémie

Garant: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

Študijný poradca: RNDr. Ivana Sotáková, PhD. *

Štúdium na magisterskom stupni nadväzuje na absolvovaný medziodborový bakalársky študijný program odborov zodpovedajúcich daným akademickým predmetom: chémia + biológia, fyzika, geografia, informatika, matematika; resp. náuka o spoločnosti a psychológia. Študijný program sa skladá zo spoločného pedagogicko-psychologického základu a štúdia daných odborov zodpovedajúcich  akademickým predmetom a štúdia ich odborových didaktík. Výučbu spoločenskovedných predmetov zabezpečuje FF UPJŠ.

Absolventi učiteľstva akademických predmetov sa uplatňujú ako učitelia na základných a stredných školách všetkých typov. Pôsobia aj na vysokých školách, vo vedecko-výskumných ústavoch a výpočtových strediskách. Disponujú učiteľskými kompetenciami a ovládajú modernú didaktickú techniku a informačné technológie.


prof. RNDr. Mária Kožurková, PhD.

pracovisko: Moyzesova 11, RB pavilón, 2. poschodie, m.č. RB2O230
konzultačné hodiny: piatok 12:00-16:00, pred stretnutím kontaktovať e-mailom

RNDr. Ivana Sotáková, PhD.

pracovisko: Moyzesova 11, 2. poschodie, m.č. RC2O325
konzultačné hodiny: streda 15:00-17:00, pred stretnutím kontaktovať e-mailom


Študuj na UPJŠ