Prejsť na obsah

Cena riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2022

9minút, 14sekúnd

Podmienky a spôsob vyhodnotenia súťaže:

 1. Každý zamestnanec ÚFV môže prihlásiť do súťaže na sekretariáte ÚFV najviac jednu svoju vedeckú publikáciu najneskôr do 17. 3. 2023. V prihláške uvedie podiel príspevku každého spoluautora na publikácii a súčasťou prihlášky je aj jeden vytlačený exemplár publikácie.
 2. Uchádzač podá prihlášku aj v elektronickom formáte zaslaním emailu na sekretariát ÚFV: ufv@upjs.sk a v hlavičke mailu uvedie sutaz 2023.
 3. Prihlásená publikácia musí mať v dátume publikovania uvedený rok 2022 (ide o rok uvádzaný pri registrácii v databázach). V prípade, že to tak nie je, bude príslušná publikácia zo súťaže vyradená.
 4. Na vyhodnotenie súťaže vymenuje riaditeľ ÚFV minimálne trojčlennú komisiu.
 5. Každý člen komisie zoradí prihlásené publikácie, pričom najdôležitejšie kritériá pre zoradenie publikácií sú: podiel autora (autorov) z ÚFV na publikácii, ohlasy (citácie) na publikáciu s vylúčením autocitácií, prestíž (impakt faktor) časopisu, prípadne jej rozsah.
 6. Komisia vyberie najviac troch finalistov súťaže z publikácií podľa súčtu poradí všetkých členov komisie. V prípade rovnosti bodov má prednosť publikácia s vyšším umiestnením od predsedu komisie.
 7. Finalisti budú následne vyzvaní prezentovať krátku prednášku v celkovom trvaní do 15 min. akademickej obci ÚFV, ktorej účelom je objasniť najdôležitejšie výsledky a podiel pracovníka(ov) ÚFV na prihlásenej publikácii.
 8. Termín prezentácie akademickej obci ÚFV bude stanovený v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom emailu.
 9. Ocenenie bude pozostávať z diplomu a finančnej odmeny. Ocenené budú najviac tri publikácie finančnou odmenou vo výške:
 10. 1. miesto: 1500, EUR
 11. 2. miesto: 1000, EUR
 12. 3. miesto: 500, EUR
 13. Komisia má právo niektorú z cien nenavrhnúť a riaditeľ ÚFV cenu(y) neudeliť.
 14. Publikácia zaslaná súčasne do doktorandskej aj zamestnaneckej časti súťaže môže získať len jednu cenu.
 15. Po krátkom prerušení akademickej obce ÚFV (cca. 5-10 min.) na vyhodnotenie príspevkov finalistov, komisia navrhne a riaditeľ vyhlási cenu(y) riaditeľa ÚFV za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2022.
 16. Podmienky súťaže a jej výsledky budú uverejnené na webovom sídle ÚFV.

Podmienky a spôsob vyhodnotenia súťaže:

 1. Každý doktorand ÚFV môže prihlásiť do súťaže na sekretariáte ÚFV najviac jednu svoju vedeckú publikáciu najneskôr do 17. 3. 2023. V prihláške uvedie podiel príspevku každého spoluautora na publikácii a súčasťou prihlášky je aj jeden vytlačený exemplár publikácie.
 2. Uchádzač podá prihlášku aj v elektronickom formáte zaslaním emailu na sekretariát ÚFV: ufv@upjs.sk a v hlavičke mailu uvedie sutaz 2023.
 3. Prihlásená publikácia musí mať v dátume publikovania uvedený rok 2022 (ide o rok uvádzaný pri registrácii v databázach). V prípade, že to tak nie je, bude príslušná publikácia zo súťaže vyradená.
 4. Na vyhodnotenie súťaže vymenuje riaditeľ ÚFV minimálne trojčlennú komisiu.
 5. Každý člen komisie zoradí prihlásené publikácie, pričom najdôležitejšie kritériá pre zoradenie publikácií sú: podiel autora (autorov) z ÚFV na publikácii, ohlasy (citácie) na publikáciu s vylúčením autocitácií, prestíž (impakt faktor) časopisu, prípadne jej rozsah.
 6. Komisia vyberie najviac troch finalistov súťaže z publikácií podľa súčtu poradí všetkých členov komisie. V prípade rovnosti bodov má prednosť publikácia s vyšším umiestnením od predsedu komisie.
 7. Finalisti budú následne vyzvaní prezentovať krátku prednášku v celkovom trvaní do 15 min. akademickej obci ÚFV, ktorej účelom je objasniť najdôležitejšie výsledky a podiel pracovníka(ov) ÚFV na prihlásenej publikácii.
 8. Termín prezentácie akademickej obci ÚFV bude stanovený v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom emailu.
 9. Ocenenie bude pozostávať z diplomu a finančnej odmeny. Ocenené budú najviac tri publikácie finančnou odmenou vo výške:
 10. 1. miesto: 500, EUR
 11. 2. miesto: 300, EUR
 12. 3. miesto: 200, EUR
 13. Komisia má právo niektorú z cien nenavrhnúť a riaditeľ ÚFV cenu(y) neudeliť.
 14. Publikácia zaslaná súčasne do doktorandskej aj zamestnaneckej časti súťaže môže získať len jednu cenu.
 15. Po krátkom prerušení akademickej obce ÚFV (cca. 5-10 min.) na vyhodnotenie príspevkov finalistov, komisia navrhne a riaditeľ vyhlási cenu(y) riaditeľa ÚFV za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2022.

Podmienky súťaže a jej výsledky budú uverejnené na webovom sídle ÚFV.

Do súťaže o Cenu riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu zamestnancov za rok 2022 bolo prihlásených 9 vedeckých prác:

 • Gajdoš a kol., Astronomical Journal 164, 198 (2022).
 • Gális a kol., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 510, 1404 (2022).
 • Karľová a kol., Physical Review E 106, 014107 (2022).
 • Kožejová a kol., International Journal of Hydrogen Energy 47, 26987 (2022).
 • Mohylna a kol., Physical Review B 106, 224406 (2022).
 • Strečka a kol., SciPost Physics 12, 056 (2022).
 • Štroffeková a kol., Frontiers in Pharmacology 13, 991554 (2022).
 • Uličný a kol., Scientific Reports 12, 17988 (2022).
 • Zeleňáková a kol., Scientific Reports 12, 2282 (2022).

Vymenovaná komisia o Cenu riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu zamestnancov za rok 2022 v zložení:

Prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc. (predseda komisie)
Prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc.
Doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD.
RNDr. Martin Gmitra, PhD.
Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.

vybrala z prihlásených vedeckých publikácií troch finalistov: 

 • Kožejová a kol., Structural dependence of hydrogen evolution reaction on transition metal catalysts sputtered at different temperatures in alkaline media, International Journal of Hydrogen Energy 47, 26987 (2022).
 • Mohylna a kol., Spontaneous antiferromagnetic skyrmion/antiskyrmion lattice and spiral spin-liquid states in the frustrated triangular lattice, Physical Review B 106, 224406 (2022).
 • Zeleňáková a kol., Gadolinium-oxide nanoparticles for cryogenic magnetocaloric applications, Scientific Reports 12, 2282 (2022).

Srdečne pozývame všetkých členov akademickej obce UFV PF UPJŠ, študentov a hosťov na krátke (15 min.) prezentácie finalistov súťaže
dňa 13. 4. 2023 v aule SA1A1 od 15:00 h.


Do súťaže o Cenu riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu doktorandov za rok 2022 bolo prihlásených 7 vedeckých prác:

 • Bodnárová a kol., Molecular Catalysis 528, 112481 (2022).
 • Gala a kol., International Journal of Molecular Sciences 23, 2788 (2022).
 • Ghannadan a kol., Magnetochemistry 8, 156 (2022).
 • Mykhailenko a kol., Fluids 7, 46 (2022).
 • Pevná a kol., Journal of Photochemistry & Photobiology B 234, 112539 (2022).
 • Rončík a kol., Journal of Physics: Condensed Matter 34, 485802 (2022).
 • Sztachová a kol., International Journal of Molecular Sciences 23, 12580 (2022).Vymenovaná komisia o Cenu riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu doktorandov za rok 2022 v zložení:

Doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. (predseda komisie)
Prof. RNDr. Jana Tóthová, PhD.
Doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.
RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD.
RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD.

vybrala z prihlásených vedeckých publikácií troch finalistov: 

 • Bodnárová a kol., Study of synergistic effects and compositional dependence of hydrogen evolution reaction on MoxNiy alloy thin films in alkaline media, Molecular Catalysis 528, 112481 (2022).
 • Pevná a kol., Photobiomodulation and photodynamic therapy-induced switching of autophagy and apoptosis in human dermal fibroblasts, Journal of Photochemistry & Photobiology B 234, 112539 (2022).
 • Rončík a kol., Mean-field theory of the spin-1/2 transverse field ising model with a negative thermal expansion, Journal of Physics: Condensed Matter 34, 485802 (2022).Srdečne pozývame všetkých členov akademickej obce UFV PF UPJŠ, študentov a hosťov na krátke (15 min.) prezentácie finalistov súťaže
dňa 6. 4. 2023  v aule SA1A1 od 13:30 h.

Do súťaže o Cenu riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu zamestnancov za rok 2022 bolo prihlásených 9 vedeckých prác:

 • Gajdoš a kol., Astronomical Journal 164, 198 (2022).
 • Gális a kol., Monthly Notices of Royal Astronomical Society 510, 1404(2022).
 • Karľová a kol., Physical Review E 106, 014107 (2022).
 • Strečka a kol., SciPost Physics 12, 056 (2022).
 • Štroffeková a kol., Frontiers in Pharmacology 13, 991554 (2022).
 • Uličný a kol., Scientific Reports 12, 17988 (2022).
 • Zeleňáková a kol., Scientific Reports 12, 2282 (2022).

Vymenovaná komisia o Cenu riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu zamestnancov za rok 2022 v zložení:

Prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc. (predseda komisie)
Prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc.
Doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD.
RNDr. Martin Gmitra, PhD.
Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.

vybrala z prihlásených vedeckých publikácií 3 finalistov a po odznení prezentácií finalistov sa uzniesla na nasledovnom poradí: 

1. miesto: Miroslava Kožejová a kol., Structural dependence of hydrogen evolution reaction on transition metal catalysts sputtered at different temperatures in alkaline media, International Journal of Hydrogen Energy 47, 26987 (2022).

2. miesto: Mariia Mohylna a kol., Spontaneous antiferromagnetic skyrmion/ antiskyrmion lattice and spiral spin-liquid states in the frustrated triangular lattice, Physical Review B 106, 224406 (2022).

3. miesto: Adriana Zeleňáková a kol., Gadolinium-oxide nanoparticles for cryogenic magnetocaloric applications, Scientific Reports 12, 2282 (2022).

Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich hodnotné príspevky a všetkým oceneným srdečne blahoželáme!


Do súťaže o Cenu riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu doktorandov za rok 2022 bolo prihlásených 7 vedeckých prác:

 • Bodnárová a kol., Molecular Catalysis 528, 112481 (2022).
 • Gala a kol., International Journal of Molecular Sciences 23, 2788 (2022).
 • Ghannadan a kol., Magnetochemistry 8, 156 (2022).
 • Mykhailenko a kol., Fluids 7, 46 (2022).
 • Pevná a kol., Journal of Photochemistry & Photobiology B 234, 112539(2022).
 • Rončík a kol., Journal of Physics: Condensed Matter 34, 485802 (2022).
 • Sztachová a kol., International Journal of Molecular Science 23, 12580(2022).Vymenovaná komisia o Cenu riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu doktorandov za rok 2022 v zložení:

Doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. (predseda komisie)
Prof. RNDr. Jana Tóthová, PhD.
Doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.
RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD.
RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD.vybrala z prihlásených vedeckých publikácií 3 finalistov a po odznení prezentácií finalistov sa uzniesla na nasledovnom poradí:

1. miesto: Michal Rončík a kol., Mean-field theory of the spin-1/2 transverse field ising model with a negative thermal expansion, Journal of Physics: Condensed Matter 34, 485802 (2022).

2. miesto: Viktória Pevná a kol., Photobiomodulation and photodynamic therapy-induced switching of autophagy and apoptosis in human dermal fibroblasts, Journal of Photochemistry & Photobiology B 234, 112539 (2022).

3. miesto: Renáta Bodnárová a kol., Study of synergistic effects and compositional dependence of hydrogen evolution reaction on MoxNiy alloy thin films in alkaline media, Molecular Catalysis 528, 112481 (2022).

Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich hodnotné príspevky a všetkým oceneným srdečne blahoželáme!


Študuj na UPJŠ