Prejsť na obsah

Ústav fyzikálnych vied

4minút, 38sekúnd

Primárnymi aktivitami ústavu je výučba fyzikálnych disciplín študentov magisterského štúdia v odboroch učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii s fyzikou, jednoodborového štúdia fyziky a doktorandského štúdia a vedecko-výskumná činnost v oblasti magnetizmu, fyziky nízkych teplôt, nanotechnológií, jadrovej fyziky, biofyziky, teoretickej fyziky a teórie vyučovania fyziky.


Aktuality

Cena riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2022

Podmienky a spôsob vyhodnotenia súťaže:

 1. Každý zamestnanec ÚFV môže prihlásiť do súťaže na sekretariáte ÚFV najviac jednu svoju vedeckú publikáciu najneskôr do 17. 3. 2023. V prihláške uvedie podiel príspevku každého spoluautora na publikácii a súčasťou prihlášky je aj jeden vytlačený exemplár publikácie.
 2. Uchádzač podá prihlášku aj v elektronickom formáte zaslaním emailu na sekretariát ÚFV: ufv@upjs.sk a v hlavičke mailu uvedie sutaz 2023.
 3. Prihlásená publikácia musí mať v dátume publikovania uvedený rok 2022 (ide o rok uvádzaný pri registrácii v databázach). V prípade, že to tak nie je, bude príslušná publikácia zo súťaže vyradená.
 4. Na vyhodnotenie súťaže vymenuje riaditeľ ÚFV minimálne trojčlennú komisiu.
 5. Každý člen komisie zoradí prihlásené publikácie, pričom najdôležitejšie kritériá pre zoradenie publikácií sú: podiel autora (autorov) z ÚFV na publikácii, ohlasy (citácie) na publikáciu s vylúčením autocitácií, prestíž (impakt faktor) časopisu, prípadne jej rozsah.
 6. Komisia vyberie najviac troch finalistov súťaže z publikácií podľa súčtu poradí všetkých členov komisie. V prípade rovnosti bodov má prednosť publikácia s vyšším umiestnením od predsedu komisie.
 7. Finalisti budú následne vyzvaní prezentovať krátku prednášku v celkovom trvaní do 15 min. akademickej obci ÚFV, ktorej účelom je objasniť najdôležitejšie výsledky a podiel pracovníka(ov) ÚFV na prihlásenej publikácii.
 8. Termín prezentácie akademickej obci ÚFV bude stanovený v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom emailu.
 9. Ocenenie bude pozostávať z diplomu a finančnej odmeny. Ocenené budú najviac tri publikácie finančnou odmenou vo výške:
 10. 1. miesto: 1500, EUR
 11. 2. miesto: 1000, EUR
 12. 3. miesto: 500, EUR
 13. Komisia má právo niektorú z cien nenavrhnúť a riaditeľ ÚFV cenu(y) neudeliť.
 14. Publikácia zaslaná súčasne do doktorandskej aj zamestnaneckej časti súťaže môže získať len jednu cenu.
 15. Po krátkom prerušení akademickej obce ÚFV (cca. 5-10 min.) na vyhodnotenie príspevkov finalistov, komisia navrhne a riaditeľ vyhlási cenu(y) riaditeľa ÚFV za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2022.
 16. Podmienky súťaže a jej výsledky budú uverejnené na webovom sídle ÚFV.

Podmienky a spôsob vyhodnotenia súťaže:

 1. Každý doktorand ÚFV môže prihlásiť do súťaže na sekretariáte ÚFV najviac jednu svoju vedeckú publikáciu najneskôr do 17. 3. 2023. V prihláške uvedie podiel príspevku každého spoluautora na publikácii a súčasťou prihlášky je aj jeden vytlačený exemplár publikácie.
 2. Uchádzač podá prihlášku aj v elektronickom formáte zaslaním emailu na sekretariát ÚFV: ufv@upjs.sk a v hlavičke mailu uvedie sutaz 2023.
 3. Prihlásená publikácia musí mať v dátume publikovania uvedený rok 2022 (ide o rok uvádzaný pri registrácii v databázach). V prípade, že to tak nie je, bude príslušná publikácia zo súťaže vyradená.
 4. Na vyhodnotenie súťaže vymenuje riaditeľ ÚFV minimálne trojčlennú komisiu.
 5. Každý člen komisie zoradí prihlásené publikácie, pričom najdôležitejšie kritériá pre zoradenie publikácií sú: podiel autora (autorov) z ÚFV na publikácii, ohlasy (citácie) na publikáciu s vylúčením autocitácií, prestíž (impakt faktor) časopisu, prípadne jej rozsah.
 6. Komisia vyberie najviac troch finalistov súťaže z publikácií podľa súčtu poradí všetkých členov komisie. V prípade rovnosti bodov má prednosť publikácia s vyšším umiestnením od predsedu komisie.
 7. Finalisti budú následne vyzvaní prezentovať krátku prednášku v celkovom trvaní do 15 min. akademickej obci ÚFV, ktorej účelom je objasniť najdôležitejšie výsledky a podiel pracovníka(ov) ÚFV na prihlásenej publikácii.
 8. Termín prezentácie akademickej obci ÚFV bude stanovený v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom emailu.
 9. Ocenenie bude pozostávať z diplomu a finančnej odmeny. Ocenené budú najviac tri publikácie finančnou odmenou vo výške:
 10. 1. miesto: 500, EUR
 11. 2. miesto: 300, EUR
 12. 3. miesto: 200, EUR
 13. Komisia má právo niektorú z cien nenavrhnúť a riaditeľ ÚFV cenu(y) neudeliť.
 14. Publikácia zaslaná súčasne do doktorandskej aj zamestnaneckej časti súťaže môže získať len jednu cenu.
 15. Po krátkom prerušení akademickej obce ÚFV (cca. 5-10 min.) na vyhodnotenie príspevkov finalistov, komisia navrhne a riaditeľ vyhlási cenu(y) riaditeľa ÚFV za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2022.

Podmienky súťaže a jej výsledky budú uverejnené na webovom sídle ÚFV.


Študuj na UPJŠ