Prejsť na obsah

História ODF

2minút, 54sekúnd

Skôr než oddelenie vzniklo

Príprave na budúce učiteľské povolanie študentov bola venovaná značná pozornosť od začiatku existencie katedry experimentálnej fyziky. Spočiatku sa to prejavovalo tým, že prednášky z všeobecnej fyziky realizovali skúsení učitelia, akými boli prof. Juraj Daniel-Szabó a prof. Vladimír Hajko. Cvičenia viedli asistenti s pedagogickou praxou na strednej škole – RND. Michal Konč a RNDr. Oto Duša. Didaktická príprava študentov zodpovedala postaveniu v tej dobe. Učila sa metodika vyučovania fyziky – študenti boli oboznamovaní a osvojovali si konkrétne metodické postupy vyučovania vybraných fyzikálnych tém. Potreba špeciálneho praktika pre prípravu demonštračných experimentov priviedla katedru k vytvoreniu takéhoto špecializovaného praktika. V tejto oblasti sa veľmi angažovala RNDr. Edita Tarabčáková, ktorá tiež viedla semináre z metodiky a neskoršie aj metodiku fyziky prednášala. Nevyhnutnosť realizácie výskumu v uvedenej oblasti vyústila vo vytvorenie špeciálneho pracovného miesta pre túto oblasť činnosti katedry – RNDr. Andrej Dribňák. Riešené sú úlohy Štátneho plánu vedeckého výskumu ktoré vyústili do návrhu koncepcie makroštrukturálneho programovaného vyučovania. Na jeho základoch po viacerých didaktických výskumoch sa vyvinul systém vyučovania s uzavretým cyklom.

Tak sa z pracovníkov katedry postupne vyčleňovala skupina, ktorej nielen výučbovým ale aj výskumným programom sa stala oblasť vyučovania fyziky. Tento vývoj bol zákonitý, nakoľko viac ako 60 % študentov fyziky bolo orientovaných na štúdium učiteľstva. Preto bolo len otázkou času a odborného rastu, kedy sa vytvorí organizovaná pracovná skupina so zameraním na didaktickú prípravu z fyziky.

 

Vznik oddelenia a prvé roky jeho existencie

De jure oddelenie didaktiky fyziky existuje od 1.novembra 1993 za význačnej podpory vtedajšieho vedúceho katedry experimentálnej fyziky, v súčasnosti prorektor UPJŠ prof. RNDr. Alexandra Fehera, DrSc.

Členmi oddelenia pri jeho vzniku boli: doc. RNDr. Josef Gajdušek, CSc., RNDr. Ľudmila Onderová, RNDr. Zuzana Ješková (t.č. na materskej dovolenke), Mgr. Marián Kireš (nastúpil v septembri 1993) a Vierka Mižáková. V r. 1994 sa členom oddelenia stáva RNDr. Ján Degro, CSc..

Do organizovanej vedeckej prípravy v oblasti teórie vyučovania fyziky sú postupne zapojení:

Mgr. Marián Kireš – externé doktorandské štúdium na MFF KU v Bratislave. Toto štúdium ukončuje 22.9.1998 obhajobou doktorandskej dizertačnej práce na tému „Transformácia praktických žiackych poznatkov do vyučovania fyziky na gymnáziu“. Titul PhD. mu Vedecká rada MFF KU udelila 26. 10.1998.

RNDr. Ľudmila Onderová – externé doktorandské štúdium na FPV UMB v Banskej Bystrici. Štúdium ukončila 24.10.2000 obhajobou doktorandskej dizertačnej práce na tému „Systém vyučovania s uzavretým cyklom a jeho možnosti na uplatnenie počítača vo vyučovaní fyziky“. Titul PhD. jej Vedecká rada FPV UMB udelila 24-25.1.2001.

RNDr. Zuzana Ješková – externé doktorandské štúdium na MFF KU v Bratislave. Toto štúdium ukončuje 11.10.2001 obhajobou doktorandskej dizertačnej práce na tému „Modelovanie fyzikálneho experimentu v počítačom podporovanom laboratóriu“. Titul PhD. jej Vedecká rada MFF KU udelila 18.12.2001.

Na oddelení sú od roku 1997 pravidelne školení interní a externí doktorandi z odboru 11-65-9 Teória vyučovania fyziky.

 


Študuj na UPJŠ