Prejsť na obsah

Bakalárske štúdium

2minút, 5sekúnd

Stručné informácie pre záujemcov

Na bakalárskom stupni je možné študovať jednoodborový študijný program Geografia a medziodborový študijný program Geografia s ďalším predmetom (podľa ponuky). Štúdium na bakalárskom stupni je viac všeobecné a ponúka študentom možnosť oboznámiť sa s čiastkovými geografickými disciplínami. Medziodborové štúdium je určené primárne pre študentov, ktorí sa chcú profilovať na magisterskom stupni ako učitelia geografie (v kombinácii s ďalším predmetom). Medziodborové štúdium však umožňuje študentom na magisterskom stupni pokračovať v jednoodborovom štúdiu geografie (resp. druhého predmetu z kombinácie).

 

Pokyny k prihlasovaniu sa na bakalársku prácu na Ústave geografie

 1. Témy bakalárskych prác pre nasledujúci akademický rok spolu s anotáciami sú vypísané na stránke Ústavu geografie a na nástenke oproti sekretariátu. Témy sú vypísané s predstihom, aby si študent v prípade záujmu mohol v ďalšom semestri zapísať povinne voliteľné a voliteľné predmety, ktoré korešpondujú s témou, o ktorú má záujem.
   

 2. Študent po výbere témy vyplní prihlasovací formulár, v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko a študijný program.

 3. V prípade záujmu môže študent vypísanú tému s vedúcim bakalárskej práce vopred prediskutovať v čase konzultačných hodín vedúceho. Ak má študent vlastnú predstavu o téme práce, ktorá nekorešponduje so žiadnou z výpísaných tém, môže s ňou osloviť potenciálneho vedúceho, s ktorým relevantnosť témy prediskutujú a v prípade dohody vedúci túto tému vypíše v AISe. 
   

 4. V prvom kole výberu tém sa študent hlási len na jednu tému, v ďalších kolách výberu si môže zvoliť max. 3 témy.
   

 5. Vedúci bakalárskej práce po výbere študenta na tému práce ho v AISe priradí k zadaniu bakalárskej práce, čo je zároveň informácia pre prípadných ďalších záujemcov, že téma je už obsadená. 
   

 6. V prípade, že sa študent hlásil na tému, na ktorú školiteľ zapísal iného študenta, v druhom kole výberu sa môže prihlásiť na iné témy, ktoré sú voľné. Termín druhého kola výberu je včas zverejnený. 

Študuj na UPJŠ