Prejsť na obsah

Doktoranské štúdium

3minút, 11sekúnd

Stručné informácie pre záujemcov

Doktorandský študijný program Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme je jediný študijný program v odbore Geoinformatika na Slovensku.

Ústav geografie má vynikajúce personálne a materiálne predpoklady na realizáciu tohto študijného programu. Pre úspešnú realizáciu doktorandského štúdia je nevyhnutný kvalitný medzinárodný výskum. Ústav geografie realizuje viacero výskumných projektov, garanti a pracovníci publikujú v kvalitných zahraničných časopisoch.

Študenti sú od začiatku štúdia zapojení do výskumných projektov ústavu, aktívne sa podieľajú na publikačnej činnosti. Pracujú s najmodernejšími technológiami. Svoje výsledky majú možnosť prezentovať na domácich a zahraničných konferenciách. Podporujeme zbieranie zahraničných skúseností formou Erasmus+ pobytov, ktoré sú cielené na získanie nových skúseností a osobných kontaktov.

Štúdium je štvorročné, rozdelené na študijnú a vedeckú časť, ktorá však začína už od prvého ročníka. V študijnej časti sa študenti pravidelne stretávajú s garantmi štúdia a ďalšími odborníkmi, aby si doplnili svoje poznatky a najmä konzultovali riešenie svojich výskumných tém.

Úspešné doktorandské štúdium vyžaduje získanie schopnosti publikovať v kvalitných zahraničných časopisoch. Pod dohľadom svojho školiteľa a garantov sa naučia publikovať v renomovaných zahraničných a domácich časopisoch. Za svoje vedecké výsledky získavajú kredity, ktoré tvoria minimálne polovicu potrebných kreditov za celé obdobie štúdia.

 

Školitelia:
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.

doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
 

Kto sa môže uchádzať?

O štúdium sa môžu uchádzať všetci záujemcovia o tieto výskumné oblasti, t.j. nielen absolventi študijného odboru geografia, ale aj záujemcovia príbuzných odborov.

Vhodný je osobný kontakt na potenciálneho školiteľa, s ktorým je vhodné konzultovať zameranie témy dizertačnej práce. Vypísanie konkrétnej témy je ovplyvnené aktuálne riešenými projektami školiteľa, ale aj rámcovým záujmom zo strany študentov.

Tému je možné počas štúdia upraviť, aby presnejšie vyjadrovala obsah dizertačnej práce. Počet doktorandských miest je limitovaný (2-4 miesta ročne).

Profil absolventa

Absolvent má široké vedomosti o teoretických a empirických poznatkoch z oblasti geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme. Ovláda najnovšie geoinformatické metódy a geopriestorové technológie. Vie riešiť zložité geopriestorové úlohy a tvorivým spôsobom aplikovať poznatky z geoinformatiky a aj príbuzných disciplín v praxi.

Absolvent dokáže rozvíjať teoreticko-metodologickú bázu geoinformatiky, najmä v oblasti geopriestorových analýz, modelovania procesov krajiny a aplikácie najmodernejších metód diaľkového prieskumu Zeme. Ovláda zásady práce vedeckého výskumu vrátane publikovania vo vedeckých časopisoch a prezentácie vedeckých výsledkov. Vie formulovať výskumné otázky a pomocou vhodnej aplikácie metodických postupov ich tvorivo riešiť. Má vynikajúci prehľad o najnovších poznatkoch, metódach a technológiách v danej oblasti a vie ich efektívne aplikovať v praxi.

Absolventi tohto študijného programu budú nachádzať uplatnenie najmä v organizáciach výskumu a vývoja, vysokých školách, orgánoch štátnej správy a samosprávy, ale aj v súkromnom sektore pri vývoji softvéru geografických informačných systémov a pri riešení úloh zberu dát o krajine a ich spracovania pomocou geografických informačných systémov.

 


Študuj na UPJŠ