Prejsť na obsah

O ústave

6minút, 0sekúnd

História

Prvá matematická katedra sa konštituovala pod vedením  doc. RNDr.  Cyrila  Palaja. Na katedru skoro po jej vzniku prišiel z Bratislavy doc. Ing. Igor Kluvánek, CSc., a ďalej externe na nej pôsobili akademik Ján Jakubík, akademik Otakar Borůvka, profesor Dr. Tibor Šalát, DrSc. a doc. Dr. Ernest Jucovič, CSc.. Doc. Jucovič sa neskôr stal interným pracovníkom, obhájil vedeckú hodnosť DrSc. a stal sa profesorom. Keď v roku 1966 prišiel ako  interný pracovník prof. RNDr. Josef Korous, DrSc., pôvodná Katedra matematiky sa rozdelila na dve katedry, a to na Katedru algebry a geometrie a Katedru matematickej analýzy. Rozvoj  ďaľších oblasti matematiky pozitívne ovplyvnil aj príchod RNDr. Leva Bukovského, CSc. a RNDr. Jána Černého, CSc. v druhej polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia,  ktorí sa čoskoro stali docentmi. V roku 1971 sa pôvodné katedry premenovali na 1. a 2. Katedru matematiky, z ktorých sa v roku 1977 stali Katedra geometrie a algebry a Katedra matematickej analýzy. Prvého apríla 2002 na ich základe vznikol Ústav matematických vied. Jeho riaditeľom sa stal prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc., ktorý v roku 2009 odovzdal riaditeľskú štafetu doc. RNDr. Romanovi Sotákovi, PhD. V roku 2020 ju prebral ako tretí v poradí doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.

Za výrazného prispenia prof. RNDr. L. Bukovského, DrSc. sa na UPJŠ objavila matematická informatika, ktorá bola  inštitucionalizovaná najprv vo forme oddelenia na Katedre matematickej analýzy. Na báze tohto oddelenia bola v roku 1985 zriadená Katedra teoretickej kybernetiky a matematickej informatiky, ktorá sa v roku 1991 premenovala na Katedru matematickej informatiky. Z nej v roku 2002 vznikol Ústav informatiky, ktorý funguje dodnes.

Pracovníci, ktorí prišli do Košíc, priniesli so sebou aj matematické problémy, začali sa im intenzívne venovať a zároveň rozvíjať problematiku, s ktorou súviseli. Bola to problematika vektorových mier, teórie množín, geometria, problematika teórie diferenciálnych rovníc. Z iniciatívy akademika Jakubíka sa rozvinulo štúdium usporiadaných algebraických štruktúr, ktoré je živé doteraz. Seminár Usporiadané matematické štruktúry stále pracuje. V súčasnosti ho vedie prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc. Pod vedením profesora Bukovského vznikla skupina mladých matematikov z PF UPJŠ a z matematického ústavu SAV, ktorá intenzívne pracovala na problematike základov matematiky. Skupina sa v  80-tych rokoch minulého storočia dostala do povedomia matematickej komunity ako Košická škola teórie množín. Jej súčasným pokračovateľom je seminár z topológie a teórie množín, ktorý vedie  prof. RNDr. Lev Bukovský DrSc.

Koncom 60-tych rokov založil profesor Jucovič tzv. Košický kombinatorický seminár (známy pod skratkou KOKOS), ktorý pravidelne pracuje doteraz. Vedenie seminára po profesorovi Jucovičovi prevzal jeho žiak prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, Dr.Sc. V súčasnosti ho vedie jeho žiačka RNDr. Mária Maceková, PhD. V rámci KOKOS-u vyrástlo viacero osobností košickej matematiky. Na základe seminára v 90-tich rok

och minulého storočia vznikla a doposiaľ pracuje vo svete uznávaná košická škola diskrétnej matematiky. Košice sa stali jedným z európskych centier pre diskrétnu matematiku. Konferencie Cycles and Colorings, organizované košickou kombinatorickou skupinou každoročne od roku 1992, majú už pevné miesto medzi podobnými podujatiami, organizovanými vo svete. V 70-tych rokoch sa sľubne rozbehol seminár z diferenciálnych rovníc. Predčasné úmrtie vedúceho tohto seminára, doc. RNDr. Pavla Šoltésa, CSc. v roku 1986 bolo nečakanou ranou pre košickú matematiku. Vedenia seminára sa ujal doc. RNDr. Ján Ohriska, CSc. Dnes sa už tento seminár neorganizuje.

Tvorivú činnosť v matematike drobnou, nenápadnou prácou ovplyvňovali a ovplyvňujú aj ďaľšie osobnosti. Nezabudnuteľná spomienka patrí Dr. Ludmile Frantíkovej, ktorá spolu s profesorom Jucovičom určila smer, ktorým sa dodnes na fakulte uberá výskum v didaktike matematiky. Vedúcou osobnosťou v tomto smere výskumu sa na fakulte stal doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., neskôr doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.. Skupinu didaktikov posilnil v roku 2006 príchod prof. RNDr. Jozefa Doboša, CSc. Profesor Doboš sa v roku 2009 ujal vedenia seminára z teórie vyučovania matematiky.

V celej histórii matematiky na fakulte mali vedúce osobnosti odborný nadhľad, a tak pružne, napriek nepriazni doby, reagovali na tendencie vývoja matematiky. Za pomoci významných českých matematikov, prof. RNDr. Miroslava Fiedlera, DrSc. a prof. RNDr. Karla Zimmermanna, DrSc. rozvinuli vzdelávanie a aj výskum v operačnej analýze, teórii systémov a matematickej optimalizácii. V súčasnosti je výskum v operačnej analýze rozvíjaný pod vedením prof. RNDr. Kataríny Cechlárovej, DrSc.

Nezabudnuteľné zastúpenie má aj výskum v oblasti aplikovanej matematiky, ktorému sa venuje niekoľko vedeckých tímov. Tie sa pravidelne stretávajú na niekoľkých seminároch. V súčasnosti sú to SAM – seminár aplikovanej matematiky – pod vedením prof. RNDr. Kataríny Cechlárovej, DrSc., DAM – Data analytics meetings – pod vedením Mgr. Kataríny Lučivjanskej, PhD. a seminár MAN – seminár matematickej analýzy – ktorý vedie doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.

Dnes je Ústav matematických vied konsolidovaným vysokoškolským pracoviskom, na ktorom sa pestuje kvalitná veda, a ktoré garantuje kvalitné štúdium matematiky na bakalárskych študijných programoch Matematika, Ekonomická a finančná matematika a Analýza dát a umelá inteligencia, na bakalárskom študijnom odbore medziodborového štúdia s matematikou, ďalej na magisterských študijných programoch Ekonomická a finančná matematika, Informatická matematika, Manažérska matematika, Analýza dát a umelá inteligencia a na odbore učiteľstva akademických predmetov Učiteľstvo matematiky (v kombinácii). Na ÚMV sa realizuje aj doktorandské štúdium v odboroch Diskrétna matematika, Aplikovaná matematika a Teória vyučovania matematiky. S výsledkami vedeckej činnosti pracovníkov ÚMV sa možno pravidelne stretnúť na stránkach špičkových svetových vedeckých a odborných časopisov. Rozsiahla je aj ich medzinárodná spolupráca.

Súčastnosť

Ústav matematických vied je jedným zo šiestich ústavov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ) v Košiciach. Zabezpečuje štúdium v odboroch matematika, ekonomická a finančná matematika, analýza dát a umelá inteligencia a učiteľstvo matematiky. Je inštitúciou, ktorá realizuje aj výskum v týchto oblastiach.


Študuj na UPJŠ